Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Dominika Dziwisz

Dr Dominika Dziwisz

Stanowisko i funkcje

stanowisko: adiunkt

funkcje:

Kierownik programu studiów licencjackich International Relations and Area Studies, IRAS

Kierownik programu studiów licencjackich Global and Development Studies, GLAD

Członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Wykształcenie

2014, uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, doktorat z wyróżnieniem, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

2009, magister, ukończone studia pięcioletnie magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

2006, magister, ukończone studia pięcioletnie magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie w Administracji Publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

2003/2004, Bordeaux Business School (BBS), drugi semestr Studiów MGA (program SOKRATES/ERASMUS)

Staże, stypendia

2012, staż naukowy, Center for International and Security Studies, Uniwersytet Maryland, Waszyngton D.C., The Advanced Methods of Cooperative Security (grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu Międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne. Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w konfrontacji technologicznej, 2011/01/N/HS5/01393, konkurs PRELUDIUM)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, PTSM

Doświadczenie eksperckie i praktyczne

Critical Information Infrastructure Protection, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonia, listopad 2016.

Resistance Operations Workshop, Joint Special Operations University, Kraków13-15 listopada 2017.

Cyber Security: A Matter of National Security or Law Enforcement? Government Responsibility vs. Corporate Governance Liability, 1st Roundtable on Cyber Security - 2015 Series, Prague Security StudiesInstitute, Praga, czerwiec 2015.

Cyber Security: Risk Mitigation - A Cost of Protection and Insurance, 2nd Roundtable on Cyber Security - 2015 Series, Prague Security StudiesI nstitute, Praga,  wrzesień 2015.

Cyber Security and Critical InfrastructureProtection, 3rd Roundtable on Cyber Security - 2015 Series, Prague Security StudiesInstitute, Praga, październik 2015.

The Advanced Research Workshop, Strengthening Cybersecurity for Critical Infrastructure, projekt finansowany przez NATO for Science for Peace and Security Program, Kijów, listopad 2014.

Zajęcia dydaktyczne

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa

Teorie wojny i pokoju

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 

International Security: Application and Analysis 

Ochrona własności intelektualnej

Zarządzanie kryzysami informatycznymi

Tutorial

Zainteresowania badawcze

Cyberbezpieczeństwo - polityka cyberbezpieczeństwa USA, wojna w cyberprzestrzeni, rywalizacja i współpraca państw w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej państw

analiza wielkich zbiorów danych, Big Data – możliwe naruszenia prawa do prywatności, budowa i funkcjonowanie chińskiego SocialCredit System (SCS), możliwości i konsekwencje przeniesienia elementów SCS na grunt państw demokratycznych

Aktualne badania naukowe

Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na akceptowalność i ryzyko wybuchu wojny

Zrównoważony Rozwój Cyfrowy – od bezpieczeństwa cyfrowego po ekonomiczne (Sustainable Digital Growth - from Cyber to Economic Security)

Najważniejsze publikacje

Monografie:

A. Czubik, D. Dziwisz, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.

D. Dziwisz, Stany Zjednoczone a międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne, Wyd. Sowa, Kraków 2015.

Redakcje prac zbiorowych:

Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, red. A. Czubik, D. Dziwisz, E. Szczepankiewicz-Rudzka, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2019 (w trakcie procesu wydawniczego)

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Cybersecurity in Poland, [w:] "Routledge Companion to Global Cyber-Security Strategy", Scott N. Romaniuk, Mary Manjikian (ed.), Routledge 2020.

Chiński system oceny obywatela - możliwości aplikacji Social Credit System w państwach demokratycznych, [w:] „Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, A. Czubik, D. Dziwisz, E. Szczepankiewicz-Rudzka (red.), Wyd. Ksiągarnia Akademicka, Kraków 2019 (w trakcie procesu wydawniczego)

Bezpieczeństwo danych osobowych w erze Big Data: ograniczenia i dylematy stosowania "prawa do bycia zapomnianym", [w:] A. Gruszczak, P. Bajor (red.), „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 87-102.

Algorytmiczna przyszłość – ucieczka od wolności ku „opcji domyślnej”, [w:] P. Szymczyk, K. Maciąg (red.), „Człowiek a technologia cyfrowa – przegląd aktualnych doniesień”, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2018, ss. 56-57.

Polityka cyberbezpieczeństwa Baracka Obamy - próba oceny, [w:] M. Górka, U. Soler (red.), „Wybrane determinanty polityki bezpieczeństwa XX wieku. Terroryzm Cyberbezpieczeństwo”,  Media-Expo, Poznań 2017, ss. 237-259.

Cyberszpiegostwo - chiński atak, amerykańska obrona, [w:] M. Górka (red.) “Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku”, Difin, Warszawa 2016, ss. 101-117. 

The methodology of governingcollaborationforums for criticalinfrastructureprotection, [w:] J. Świątkowska (red.), Critical infrastructuresecurity - the ICT Dimension, Kosciuszko Institute, Kraków 2014, ss. 51-57.

Tallinn Manual – próba interpretacji prawa międzynarodowego dla cyberprzestrzeni, [w:] R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. J. Węc (red.),“Dylematy strategiczne XXI w. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej”, Księgarnia Akademicka Kraków 2013, ss. 65-74. 


Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - priorytet strategii obrony USA, [w:] A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak (red.), “Cyberterroryzmzagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2013, ss. 85-98. 


Cyberwojna – budowa strategii defensywy cybernetycznej USA, [w:] M. Chorośnicki i inni (red.), Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013, ss. 513-524.

Stany Zjednoczone Ameryki – strażnikświatowegocyberbezpieczeństwa?, [w:] M. Rączkiewicz (red.), Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, Łódź 2012, s. 85-101.

Pierwszy rok prezydentury Baracka Obamy – ocena realizacji obietnic przedwyborczych w zakresie cyberbezpieczeństwa, [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska (red.), „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”, Poznań 2010, ss. 424-440. 


Artykuły:

Ocena zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, 01.09.2020, Cyberdefence24, https://www.cyberdefence24.pl/ocena-zapisow-strategii-bezpieczenstwa-narodowego-rzeczypospolitej-polskiej-2020dr-dominika-dziwisz

Wpływ COVID-19 na cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw prywatnych – konsekwencje i ryzyko nagłego przejścia na pracę zdalną, 01.08.2020, http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/analizy/-/journal_content/56_INSTANCE_L0OIGPRBo7bv/92718966/145760253 

Privacy in the time of COVID, 07.09.2020, LSE Ideas Ratiu Forum, https://ratiuforum.com/privacy-in-the-time-of-covid/?fbclid=IwAR1p90rdPglQUYnYvlN5eIAC-55ZkI78wQzZ8R4iD2xaI-5SWx3iiHjPfcM

The future of the Internet - the Traps of Forecasting: the Internet of Things and AugmentedReality in a Military Context, „Teka of Political Science and International Relations”, Lublin 2018, ss. 115-126.

Rozmowa z Martinem C. Libickim ekspertem ds. bezpieczeństwa RAND Corporation, „Kwartalnik Bezpieczeństwa Narodowego”, nr II (26) 2013, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013, ss. 147-155.

Cyberbezpieczeństwo – nowy priorytet strategii obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki?, „Sprawy międzynarodowe”, nr 3 (2011), ss. 103-122.

Cyberterroryzm – fikcja czy realne zagrożenie?, „Politeja”, czasopismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1 (13), 2010, ss. 455-472.

Udział w konferencjach naukowych (wybrane)

III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny, globalny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 19-20 września 2019.

III Spotkanie Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa), Kryzys atlantyckiego systemubezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 17 maja 2019 r.

Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego, Lwów, 4-5 kwietnia 2019.

Dezinformacja-Inspiracja-Społeczeństwo, Uniwersytet w Białymstoku 29-20 kwietnia 2018.

II Spotkanie Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa), Wojna informatyczno-informacyjna (jako forma dywersji informacyjnej), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 23 kwietnia 2018.

Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Jagielloński, Kraków5-6 kwietnia 2018.

Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni: szanse, wyzwania, zagrożenia, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 28 luty 2018.

Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej, UMCS, Lublin 23 listopada 2017.

II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, UniwersytetJagiellońsi, Kraków 21-22 września 2017.

[Cyber]SecuringUkrainianEnergyInfrastructure, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa luty 2016.

Cyber Security: A Matter of National Security or Law Enforcement? GovernmentResponsibility vs. CorporateGovernanceLiability, 1st Roundtable on Cyber Security - 2015 Series, Prague Security StudiesInstitute, Praga, czerwiec 2015.

Cyber Security: RiskMitigation - A Cost of Protection and Insurance, 2nd Roundtable on Cyber Security - 2015 Series, Prague Security StudiesInstitute, Praga,wrzesień 2015.

Cyber Security and Critical InfrastructureProtection, 3rd Roundtable on Cyber Security - 2015 Series, Prague Security StudiesInstitute, Praga, październik 2015.

Popularyzacja wiedzy

Udział  w licznych konferencjach, debatach i wykładach gościnnych adresowanych do różnych grup odbiorców, m. in. w ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie warsztaty cyberbezpieczeństwa (czerwiec 2016);  w ramach projektu „Safe Internet for All” Erasmus+ wykład i warsztaty nt. cyberbezpieczeństwa Polski (kwiecień 2016).

Współpraca z instytucjami badawczymi, m. in. udział w opracowaniu raportu Critical infrastructuresecurity - the ICT Dimension, Kosciuszko Institute, Kraków 2014 oraz współpraca w ramach organizacji The European Cybersecurity Forum – CYBERSEC (Kraków, wrzesień 2015); współpraca z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego w ramach debaty [Cyber]SecuringUkrainianEnergyInfrastructure, Warszawa luty 2016.