Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Zaproszenie

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

" Środowisko bezpieczeństwa

bezpieczeństwo środowiska?"

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

28-29 września 2022 r.

Web Content Display Web Content Display

Cele i tematyka konferencji

Ostatnie wydarzenia w Europie oraz transgraniczne zagrożenia takie jak globalna pandemia czy katastrofy związane ze zmianami klimatu zmieniły postrzeganie i narrację środowiska bezpieczeństwa pozimnowojennego. Przekonanie o dominującej roli takich zasad jak współpraca, solidarność, pokojowe współistnienie i przestrzeganie prawa skonfrontowane zostało z narastającą falą populizmów i nacjonalizmów, a przede wszystkim zbrojną agresją Rosji na Ukrainę. Skutkiem tego, środowisko bezpieczeństwa, na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym jest w dużym stopniu nieprzewidywalne i niestabilne, a fundamenty globalnego i europejskiego ładu bezpieczeństwa uległy rozchwianiu. Sceptycyzm wobec integracji europejskiej, brak zaufania do rozwiązań opartych na prawie międzynarodowym i kooperacji, a także coraz większy protekcjonizm gospodarczy sprawiają, że skuteczna realizacja polityki bezpieczeństwa wymaga nowego podejścia i przedefiniowania koncepcji środowiska bezpieczeństwa. W tym kontekście kryzysy migracyjne, konflikty zbrojne, zmiany klimatyczne, niewystarczająca współpraca państw w walce z pandemią COVID-19 oraz globalny kryzys gospodarczy to wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się zarówno państwa, jak i podmioty niepaństwowe. Jednocześnie, działania podejmowane przez te podmioty nie pozostają bez wpływu na środowisko naturalne, którego krucha równowaga została zachwiana, dodatkowo pogłębiając poczucie niepewności i zagrożenia. Wydarzenia ostatnich dwóch lat wymuszają krytyczne spojrzenie na bezpieczeństwo, w szczególności jego transwersalność wymykającą się podziałowi na politykę krajową i międzynarodową.

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa (4JKB) stanowi kontynuację corocznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych od 2015 r. przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak dotychczasowe konferencje, 4JKB stanie się forum naukowej debaty nad stanem, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu głębokich, nierzadko gwałtowanych i nieprzewidywalnych zmian w środowisku bezpieczeństwa. Zamierzeniem organizatorów jest skonfrontowanie elementów i wymiarów bezpieczeństwa z właściwościami środowiska, zarówno w rozumieniu systemowym (jako otoczenie) i dyskursywnym (jako kontekst), jak też przestrzennym (uwarunkowania geograficzne) oraz ekologicznym (środowisko naturalne). Te wymiary środowiska wpływają na pozycję, role i zachowania aktorów na lokalnej, regionalnej i globalnej scenie bezpieczeństwa, wywołując różnorodne skutki dla stabilności struktur bezpieczeństwa. Skłaniają aktorów do stałego dostosowywania się, zmniejszania niepewności i wzmacniania bezpieczeństwa oraz takiego oddziaływania na środowisko, by stwarzało jak najlepsze możliwości osiągania celów i realizowania strategicznych interesów. Bezpieczeństwo środowiska to działania ograniczające ryzyko i minimalizujące zasięg i skalę zagrożeń stwarzanych przez podmioty i czynniki o charakterze dysfunkcyjnym. To także wysiłki w kierunku podtrzymywania struktur i mechanizmów zapewniających ciągłość i stabilność w obliczu szkodliwych oddziaływań, napięć, konfliktów, a nawet zbrojnej przemocy.

Zaproponowana powyżej perspektywa analizowania problematyki bezpieczeństwa przez pryzmat środowiska i jego elementów wyraża zamiar uczynienia 4JKB forum akademickim i naukowym sprzyjającym prezentowaniu najnowszych wyników badań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jego środowiska.

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 28-29 września 2022 roku. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń propozycji wystąpień, które będą oscylować wokół pojęcia „środowisko bezpieczeństwa” i analizować znaczenie struktur bezpieczeństwa, modeli, systemów bezpieczeństwa w kontekście działania w określonym środowisku.

Proponowana problematyka paneli

  • Zmiany w środowisku bezpieczeństwa: Nowe czy stare zagrożenia i źródła ryzyka?
  • Transwersalność bezpieczeństwa: Nexus bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
  • Zmiany klimatu i środowisko naturalne a bezpieczeństwo
  • Środowisko bezpieczeństwa w ujęciu systemowym
  • Dyskurs bezpieczeństwa po 2014 r.
  • Hybrydowość współczesnych konfliktów zbrojnych
  • Wpływ zagrożeń niemilitarnych na kształt środowiska bezpieczeństwa
  • Kształtowanie środowiska bezpieczeństwa przez podmioty państwowe i niepaństwowe
Download files
pdf
Program IV Jagiellońskiej Konferencji Bepieczeństwa
Photogallery