Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa – zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń udziału

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w krajowej konferencji naukowej „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją", która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 września 2016 r. Konferencja będzie poświęcona aktualnym dylematom i problemom bezpieczeństwa kształtującym się w przestrzeni współpracy, rywalizacji i konfrontacji determinowanej przez wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania o charakterze globalnym.

 

W zamierzeniu organizatorów, konferencja będzie okazją do  pogłębionej refleksji oraz wielopoziomowej analizy współczesnego bezpieczeństwa, które funkcjonuje w coraz bardziej złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w wymiarze lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Sieciowa struktura bezpieczeństwa daje włączonym w nie podmiotom szerokie możliwości działania dzięki elastyczności, komunikacji, zdolnościom adaptacyjnym oraz dostępności zasobów. Równocześnie jej węzły przekształcają się w źródła ryzyka, rodzące wiele zagrożeń ujawniających się w wielu sferach działalności społecznej, ekonomicznej i politycznej.

 

Celem I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa jest przeprowadzenie dyskusji nad stanem, formami, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu rosnącego napięcia między globalizacją - postrzeganą jako postępujący proces modernizacji struktur gospodarczych, transformacji stosunków społeczno-politycznych i dywersyfikacji kulturowej – a renacjonalizacją, oznaczającą powrót do klasycznej koncepcji suwerennego państwa narodowego jako podstawowego aktora bezpieczeństwa.

 

Organizacja konferencji:

Formuła konferencji łączy elementy warsztatu, zwartych paneli dyskusyjnych, debaty „okrągłego stołu" oraz paneli tematycznych łączących indywidualne referaty. Dzięki temu konferencja otwarta jest dla studentów i doktorantów, pracowników naukowych, analityków instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych, jak również zespołów i grup badawczych. Obrady prowadzone będą w języku polskim.

Studenci i doktoranci będą mieli możliwość udziału w specjalnych warsztatach dotyczących metodologii i praktyki badań naukowych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Konferencja da możliwość spotkań zespołów badawczych zaangażowanych w realizację wspólnego projektu. W tym celu organizatorzy mogą zapewnić miejsce do pojedynczego posiedzenia naukowego zespołu lub obejmującego serię spotkań (wystąpień, referatów, dyskusji) danego zespołu.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania zwartych paneli problemowych. Zgłoszenie powinno zawierać temat panelu, krótki opis (do 100 słów), a także nazwiska uczestników: przewodniczącego (będącego moderatorem panelu), 3-4 członków (prelegentów) oraz dyskutanta (w szczególnych sytuacjach przewodniczący może pełnić funkcję dyskutanta, ale nie może być jednym z prelegentów).

Pojedyncze referaty zostaną włączone do wyznaczonych przez organizatorów paneli tematycznych, które będą miały taką formułę, jak zwarte panele problemowe (przewodniczący/moderator, prelegenci, dyskutant).

 

Czas przeznaczony na referat nie może przekraczać 15 minut. Dyskutant będzie miał do dyspozycji 10 minut na przedstawienie swych spostrzeżeń.

Teksty referatów zamierzonych do publikacji muszą mieć 12-14 stron znormalizowanego maszynopisu ( 21-25 tys. znaków ze spacjami) oraz zawierać słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim i angielskim (do 500 znaków w każdym języku) oraz krótką informację o autorze (do 300 znaków). Szczegółowe informacje dotyczące publikacji pokonferencyjnej zostaną przesłane autorom po przyjęciu ich referatów na konferencję.

 

Miejsce konferencji:

Miejscem konferencji będą piękne i zabytkowe pomieszczenia najstarszej części Uniwersytetu Jagiellońskiego: Collegium Maius, położonego w ścisłym historycznym centrum Krakowa, nieopodal Rynku Głównego.

Koszt udziału:

Opłata konferencyjna jest zróżnicowana w zależności od statusu uczestnika. Wysokość opłaty wynosi:

-        Pracownicy naukowi, eksperci, analitycy (wygłaszający referat): 450 zł;

-        Doktoranci i studenci: 350 zł (obejmuje udział w warsztatach);

-        Uczestnicy bez referatów: 300 zł.

Osoby wygłaszające referat będą miały możliwość publikacji w recenzowanej monografii po warunkiem terminowego dostarczenia tekstu oraz pozytywnej oceny recenzentów.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają w ramach opłaty konferencyjnej:  materiały konferencyjne, napoje i przekąski w czasie przerw kawowych, kolację w pierwszym i obiad w drugim dniu konferencji.

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegów. Organizatorzy mogą zarezerwować miejsca w hotelach uniwersyteckich położonych w centrum Krakowa, mających zróżnicowany standard i cenę noclegu.

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać do 6 czerwca 2016 r. drogą elektroniczną na załączonym poniżej formularzu na adres: jpb@uj.edu.pl.

>>>>>>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<<<

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konferencji zostaną powiadomieni do dnia 21 czerwca 2016 r. Rejestracja i wniesienie opłaty konferencyjnej: do 7 lipca 2016 r.