Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Nowe minigranty w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

Nowe minigranty w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

Dr Błażej Sajduk, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, otrzymał grant na realizację projektu badawczego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego DigiWorld na „opracowanie narzędzia informatycznego do prowadzenia analiz z zakresu nauk społecznych za pomocą rozmytych map kognitywnych”. Minigrant na realizację projektu badawczego otrzymał także mgr Mykhailo Volokhai, doktorant SDNS afiliowany przy Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego. Jego projekt nt. „Interdisciplinary inquiry into the evolution of South African – Portuguese regional cooperation from 1960 to 1974” uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego HERITAGE.

Dr Błażej Sajduk, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, otrzymał grant na realizację projektu badawczego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego DigiWorld na „opracowanie narzędzia informatycznego do prowadzenia analiz z zakresu nauk społecznych za pomocą rozmytych map kognitywnych”.

Celem projektu będzie stworzenie narzędzia informatycznego umożliwiającego tworzenie rozmytych map kognitywnych (RMK) oraz prowadzenia analiz w oparciu o założenia logiki rozmytej i machine learning. Nauki społeczne cierpią na deficyt narzędzi umożliwiających naukowcom łatwe tworzenie cyfrowych modeli złożonych systemów społecznych oraz testowanie w nich własnych hipotez. Rozważania nad systemowym wymiarem życia społecznego rzadko wykraczają poza rozwijanie ogólnych, głównie opisowych modeli teoretycznych. Powoduje to, że ich implementacja do badań eksperymentalnych jest niemal niemożliwa. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu RMK do stworzenia narzędzia informatycznego umożliwiającego badaczom z zakresu nauk społecznych prowadzenie symulacji oraz prognoz, różnych złożonych systemów społecznych. 

Efektem projektu będzie narzędzie umożliwiające modelowanie procesów za pomocą RMK, złożone z dwóch podstawowych komponentów: pakietu do R, implementującego modelowanie RMK, symulacje oraz fitowanie wag, jak również interfejs dla programistów, a także nakładki GUI, pozwalającej korzystać z narzędzia również użytkownikom bez znajomości R i bez doświadczenia z narzędziami wymagającymi choćby podstawowych umiejętności programowania. 

Ramy teoretyczne wykorzystane w projekcie zostały niedawno opisane artykule pt. „Rozmyte mapy kognitywne jako technika prowadzenia ustrukturyzowanej analizy systemowej w obszarze nauk o bezpieczeństwie” opublikowanym na łamach Politei.

 

Minigrant na realizację projektu badawczego otrzymał także mgr Mykhailo Volokhai, doktorant SDNS afiliowany przy Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego.  Jego projekt nt. „Interdisciplinary inquiry into the evolution of South African – Portuguese regional cooperation from 1960 to 1974” uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego HERITAGE.