Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Informacje podstawowe:

Doktor habilitowany inżynier, profesor nadzwyczajny, oficer pożarnictwa. Absolwent Politechniki Krakowskiej (inż.), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (oficer pożarnictwa, od 1996r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  na kierunku: Zarządzanie i Marketing. (mgr, menedżer w górnictwie).

W latach 2005 - 2007 był uczestnikiem comiesięcznych seminariów w zakresie   Rozwoju Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu  organizowanych przez Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle  „Orgmasz” w Warszawie.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2000, na Wydziale Górniczym AGH, w dyscyplinie: górnictwo, specjalność: zarządzanie i marketing.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2013, na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie.

Był między innymi: z-cą Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w UW w Katowicach,  Prorektorem i z-cą Komendanta SGSP w Warszawie.

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce teorii systemów związanych z organizacją zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych, w instytucjach oraz organach administracji publicznej. Doświadczenia praktyczne nabyte w Państwowej Straży Pożarnej, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych -  konfrontuje z wiedzą teoretyczną. Łączy i adaptuje teorię nauki organizacji i zarządzania - z nauką o bezpieczeństwie, przy wykorzystaniu podejścia systemowego opartego na analizie ryzyka związanego ze zmiennością zagrożeń.

Prace badawcze i granty (od 2013r.):

Projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBiR, Nr DOBR/0015/R/ID1/2012/03, Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomie: gminy, powiatu, województwa.  Praca ekspercka  w ramach zadania I.2. Identyfikacja wymagań użytkowników końcowych oprogramowania PSR oraz standardów udzielania pierwszej pomocy ratowniczej. Ekspert, lata 2013, 2014.


Projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBiR, Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03, Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, praca ekspercko-doradcza w ramach zadania VI.1.6 Metodyka opracowania planów ZK na poziomie województwa. Ekspert, lata 2013, 2014.


Projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBiR, Nr DOBR-BIO4/047/13419/2013, System komplek­sowego za­bez­pieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowni­czych. Realizacja zadania:  Analiza potrzeb zaopatrzeniowych i rodzajów świadczonych usług logistycznych dla  poszczególnych jednostek (podmiotów) uczestniczących w wielopodmiotowych akcjach ratowniczych,
w zależności od rodzaju występujących zagrożeń kryzysowych. Członek Zespołu, rok 2014.


Projekt naukowy finansowany przez  Narodowe Centrum Nauki (2012/07/D/HS4/00537).Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynnik skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarzadzania bezpieczeństwem publicznym. Ekspert, rok 2016.

Wybrane publikacje (od 2013r.):

Monografie

Planowanie w systemie zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Kosowski B. Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym, Wyd. WSZOP,  Katowice 2014.

Planowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem sfery cywilnej, 
[w:] Wróblewski D. Wybrane  zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarzadzania kryzysowego RP Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2014r.  Publikacja 
w ramach projektu NCBiR nr O ROB 0016 03 002.

Inżyniera systemów bezpieczeństwa pracy, s. 95 - 112, [w:] Sienkiewicz P. Inżynieria bezpieczeństwa systemów, Wyd. PWE Warszawa 2015.

Współpraca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wymiarze wewnętrznym
i zewnętrznym – perspektywy rozwoju, [w:] B. Kogut Współczesność oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wyd. SAP PSP, Kraków 2015.
Narzędzia przepływu informacji w systemie zarządzania kryzysowego, [w:] Sienkiewicz P., Świeboda H., Szczepaniuk E., Nie-bezpieczny świat. Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo. Wyd. AON, Warszawa 2015.

Funkcjonowanie administracji publicznej fundamentem sprawnego zarządzania bezpieczeństwem społeczności lokalnych, [w:] Strzelecki M., Zubrzycki W., Jurczak D. Jaka administracja ? Rozważania nad teoria i praktyką administracji polskiej po 1989 roku, Wydawnictwo Uczelniane  WSIiE TWP, Olsztyn 2016.

Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu zarządzania kryzysowego [w:] Filaber J., Kosowski B., Borecka A. Ochrona przeciwpowodziowa w systemie zarządzania kryzysowego. Wyd. TEXTER, Warszawa 2016.

Materiały konferencyjne

Analiza ryzyka narzędziem wspomagającym do opracowania ekspertyzy technicznej [w:] materiałach seminarium naukowo-technicznym: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. SITP, Zakopane 2015.

Redakcje zbiorowe

Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Bezpieczeństwo 2012,  Wydawnictwo WSZOP,  Katowice 2013. ISBN: 978-83-61378-33-4.
Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym,  Wydawnictwo WSZOP,  Katowice 2014. ISBN: 978-83-61378-45-7.


Recenzje (od 2013r.):

Recenzje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - umowa 2626/2013 - rok 2013,
6 recenzji projektów badawczych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Recenzja rozpraw doktorskich:

Wpływ nielegalnej imigracji na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013,

Efektywność działań Straży Granicznej w sytuacjach niekontrolowanej imigracji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON, Warszawa 2014.

Analiza przyczyn wypadków przy pracy w Państwowej Straży Pożarnej zaistniałych w akcjach ratowniczych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowych Instytut Badawczy w Warszawie.

Recenzja książek habilitacyjnych:

Koncepcja determinantów zachowań organizacyjnych zespołów ratowniczych, 
K. Mrozowicz, wyd. AWF Katowice 2014,
Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej, D. Wróblewski wyd. CNBOP-PIP, Warszawa 2016,

Recenzja monografii:

Propedeutyka zarządzania kryzysowego, J. Gołębiowski, wyd. Difin, Warszawa 2015.
Zarządzenie w sytuacjach kryzysowych, J. Sadowski, wyd.  WSZOP Katowice 2015.
Zarządzenie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk, (red.)  D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Zarządzanie – wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, (red.)
D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego, (red.)
D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Recenzje artykułów do: Czasopisma Logistyka - 2014; Kwartalnika CNBOP-PIB „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” - 2014, 2015, 2016, 2017, Forum Scientiae Oeconomia, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza - 2014; Zeszytów Naukowych  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - 2014, 2015, 2016.

Udział w konferencjach  i seminariach (od 2013r.):

Seminarium naukowo-techniczne Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zakopane, 03 - 05 października 2013r.

III Konferencja bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, mienia, obiektów, informacji i infrastruktury krytycznej. Zarządzanie kryzysowe. Ochrona infrastruktury krytycznej. Zakopane 09 - 11 października 2013r. - (wygłoszony referat: Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej oraz zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie zarządzania infrastrukturą krytyczną).

Konferencja naukowa Ochrona przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa państwa. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Warszawy, Regionalne Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Bielsko Biała.  Józefów 17 październik 2013r. (udział jako ekspert).

Konferencja naukowa realizowana w ramach grantu MNiSW nr NN 115 253939. Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Systemów Zarządzania. Warszawa, 21- 22 października 2013r.

Konferencja naukowa Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego
w ramach projekt rozwojowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03 z dnia 19.12.2012r. Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. VI.1.6 „Metodyka opracowania planów ZK na poziomie województwa”.  Józefów, 26 listopada 2013r. - (wygłoszony referat: Planowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem sfery cywilnej).

Konferencja Bezpieczeństwo lokalne – problemy i wyzwania, Urząd Miejski
w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, 10 grudnia 2013r., (udział w debacie eksperckiej.).

Seminarium naukowo-techniczne Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie,  Wieliczka, 18 - 19 luty 2014r.

Konferencja: Metodologia  Badań bezpieczeństwa Narodowego. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, października 2014r. -  (wygłoszony referat:  Dylematy Obrony Cywilnej w systemie bezpieczeństwa narodowego.).

Seminarium naukowo-techniczne Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zakopane, 09 - 11 października 2014r.

Konferencja naukowa Edukacja dla bezpieczeństwa. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 23 czerwca 2015r. - (wygłoszony referat: Nauka i wiedza czynnikiem przeciwdziałania powstawaniu i rozwoju współczesnych zagrożeń oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego).

Konferencja naukowa Systemy - informacja  - Bezpieczeństwo, AON,  Warszawa 18 września 2015r.

Seminarium naukowo-techniczne Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zakopane, 08 – 10 października 2015r. - (wygłoszony referat: Analiza ryzyka narzędziem wspomagającym do opracowania ekspertyzy technicznej.).

Konferencja międzynarodowa Budowanie odporności społeczności lokalnej na wypadek zdarzeń niekorzystnych poprzez podnoszenie świadomości społecznej i rozwój współpracy, w ramach projektu BaltPrevResilience – The Baltic Sea Region everyday accidents, disaster prewention and resilience, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności UE i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 4 listopada 2015r. - (wygłoszony referat: Rola komisji bezpieczeństwa i porządku w modelowaniu efektywności systemu bezpieczeństwa w powiecie.).

Konferencja naukowa w ramach projektu Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne realizowanego przez konsorcjum naukowe ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Józefów, 19 listopada 2015r.

Konferencja naukowa Wielokulturowość w aspekcie emigracji, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 23 czerwiec 2015r., - (wygłoszony referat: Zarządzanie multikulturowe a bezpieczeństwo wewnętrzne).

Konferencja naukowa Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa organizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP,  12 grudnia 2016r.,  - (wygłoszony referat: Stan bezpieczeństwa państwa pochodna podejmowania decyzji w administracji publicznej).

Udział w pracach Komitetów Naukowych (od 2013r.):

Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja w duże bezpieczeństwo.

Organizator konferencji: Szkoła Główna Służby Pożarniczej,  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja, Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA. Warszawa 08 - 09 października 2013r.

Członek Komitetu Naukowego konferencji Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego.

Organizator konferencji:  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej -Państwowy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Akademia Obrony Narodowej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  Józefów, 26 listopada 2013r.

Członek Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa
i gospodarki.

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Chrzanów, czerwiec 2014r.

Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Budowanie odporności społeczności lokalnej na wypadek zdarzeń niekorzystnych poprzez podnoszenie świadomości społecznej i rozwój współpracy, w ramach projektu BaltPrevResilience – The Baltic Sea Region everyday accidents, disaster prewention and resilience, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności UE i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizator konferencji: Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Warszawa 4-5 listopada 2015r.

Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowej realizowanej  w ramach projektu Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne realizowanego przez konsorcjum naukowe ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (prowadzenie panelu dyskusyjnego)

Organizator konferencji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy,  Józefów 19 listopada 2015r.

Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji naukowej Wielokulturowość
w aspekcie emigracji.

Organizator konferencji:  Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach,
23 czerwiec 2016r.

Inna działalność (od 2013r.):

Działalność naukowa i dydaktyczna  realizowana w ramach prac Regionalnego Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Bielsko-Biała 2014.

Wykład monograficzny dla Koła Naukowego „Nafta i Gaz” AGH przeprowadzony
w dniu 28 stycznia 2014r. na temat zarządzania kryzysowego w Polsce.

Wykonywanie ekspertyz bezpieczeństwa pożarowego w ramach pełnionej funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  przy czym ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, ekspertyzy stanowią wyłącznie materiał  do użytku służbowy - podlegają tajemnicy przedsiębiorstwa.