Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

II Jagiellońska Konfeencja BezpieczeństwaProgram II Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa

 

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych zaprasza do udziału w kolejnej ogólnokrajowej konferencji naukowej poświęconej aktualnym dylematom i problemom bezpieczeństwa kształtującym się w przestrzeni współpracy, rywalizacji i konfrontacji determinowanej przez wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania o charakterze globalnym.

W zamierzeniu organizatorów, konferencja będzie okazją do  pogłębionej refleksji oraz nowego spojrzenia na współczesne bezpieczeństwo przez pryzmat przemian cywilizacyjnych wykazujących zarówno tendencje rozwojowe, jak też skłonność do regresu. Czynniki ekonomiczne, technologiczne, komunikacyjne coraz mocniej ścierają się z uwarunkowaniami kuturowymi, ideologicznymi, światopoglądowymi i społecznymi wywołując rosnące napięcia w procesie rozwoju cywilizacyjnego. Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym, podzielonym i coraz bardziej zróżnicowanym świecie informacja jest spoiwem łączącym oddalające się od siebie organizacje międzynarodowe, regiony i wspólnoty lokalne. Globalna sieć internetowa oraz telefonia komórkowa stworzyły potężne platformy komunikacyjne, w szczególności media społecznościowe, które w coraz większym stopniu wpływają na bezpieczeństwo lokalne, narodowe i międzynarodowe. Infosfera przenika współczesne procesy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe określając ich naturę, kierunek i bieg oraz warunkując zakres i charakter ich skutków. Bezpieczeństwo w erze informacji coraz wyraźniej sytuuje się między ośrodkami władzy i centrami decyzyjnymi a źródłami informacji i wiedzy. Foucaultowska koncepcja „władzy/wiedzy” odradza się w epoce informacji w nowym kształcie, korespondując z ujmowaniem bezpieczeństwa w formule technologii polityki, skupiającej się na proaktywnym nadzorze, rządzeniu przez ostrzeganie oraz wykorzystywaniu wiedzy o świecie dla wzmocnienia instytucji i struktur władzy.

 

Celem II Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa jest przeprowadzenie naukowej debaty nad stanem, formami, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu ekspansji infosfery, rosnącego napięcia między globalizacją a regionalizacją, proliferacji zagrożeń i wykorzystania informacji jako narzędzia konfrontacji i walki. Łatwość generowania informacji, niepewność źródeł wiedzy i skłonność do manipulowania nią staje się istotą współczesnego dylematu bezpieczeństwa, determinując działania państw i ich społeczeństw, jak również ponadnarodowych ruchów społecznych i organizacji międzynarodowych.

 

Organizacja konferencji:

Formuła konferencji łączy elementy warsztatu, zwartych paneli dyskusyjnych, debaty „okrągłego stołu” oraz paneli tematycznych łączących indywidualne referaty. Dzięki temu konferencja otwarta jest dla studentów i doktorantów, pracowników naukowych, analityków instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych, jak również zespołów i grup badawczych. Obrady prowadzone będą w języku polskim.

Studenci i doktoranci będą mieli możliwość udziału w specjalnych warsztatach dotyczących metodologii i praktyki badań naukowych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Konferencja stworzy możliwość spotkań zespołów badawczych zaangażowanych w realizację wspólnego projektu. W tym celu organizatorzy mogą zapewnić miejsce do pojedynczego posiedzenia naukowego zespołu lub obejmującego serię spotkań (wystąpień, referatów, dyskusji) danego zespołu.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania zwartych paneli problemowych. Zgłoszenie powinno zawierać temat panelu, krótki opis (do 100 słów), a także nazwiska uczestników: przewodniczącego (będącego moderatorem panelu), 3-4 członków (prelegentów) oraz dyskutanta (w szczególnych sytuacjach przewodniczący może pełnić funkcję dyskutanta, ale nie może być jednym z prelegentów).

Pojedyncze referaty zostaną włączone do wyznaczonych przez organizatorów paneli tematycznych, które będą miały taką formułę, jak zwarte panele problemowe (przewodniczący/moderator, prelegenci, dyskutant).

 

Czas przeznaczony na referat nie może przekraczać 15 minut. Dyskutant będzie miał do dyspozycji 10 minut na przedstawienie swych spostrzeżeń.

Teksty referatów zamierzonych do publikacji muszą mieć 12-14 stron znormalizowanego maszynopisu ( 21-25 tys. znaków ze spacjami) oraz zawierać słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim i angielskim (do 500 znaków w każdym języku) oraz krótką informację o autorze (do 300 znaków). Szczegółowe informacje dotyczące publikacji pokonferencyjnej zostaną przesłane autorom po przyjęciu ich referatów na konferencję.

 

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ (przewodniczący)

Dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Dr hab. Marek Czajkowski

Dr hab. Paweł Frankowski

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Dr Piotr Bajor (sekretarz)

Dr Arkadiusz Nyzio

Mgr Robert Siudak

Mgr Magdalena Lisińska

 

Miejsce konferencji:

Miejscem konferencji będą pomieszczenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, położone w ścisłym historycznym centrum Krakowa, nieopodal Rynku Głównego.

Koszt udziału:

Opłata konferencyjna jest zróżnicowana w zależności od statusu uczestnika. Wysokość opłaty wynosi:

Pracownicy naukowi, eksperci, analitycy (wygłaszający referat): 450 zł;
Doktoranci i studenci: 350 zł (obejmuje udział w warsztatach);
Uczestnicy bez referatów: 300 zł.

Osoby wygłaszające referat będą miały możliwość publikacji w recenzowanej monografii po warunkiem terminowego dostarczenia tekstu oraz pozytywnej oceny recenzentów.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają w ramach opłaty konferencyjnej:  materiały konferencyjne, napoje i przekąski w czasie przerw kawowych, kolację w pierwszym i obiad w drugim dniu konferencji.

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegów. Organizatorzy mogą zarezerwować miejsca w hotelach uniwersyteckich położonych w centrum Krakowa, mających zróżnicowany standard i cenę noclegu.

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać do 27 maja 2017 r. drogą elektroniczną, poprzez zamieszczony poniżej formularz dostępny także pod adresem: https://goo.gl/forms/1YjJMbSVKH0Gubgi2

 

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konferencji zostaną powiadomieni do dnia 10 czerwca 2017 r. Rejestracja i wniesienie opłaty konferencyjnej: do 30 czerwca 2017 r.

 

Z poważaniem,

dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

II Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa