Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Magdalena Kania

mgr Magdalena Kania

e-mail: magdalena.maria.kania@gmail.com

numer ORCID

profil na Research Gate

Wykształcenie

2018-2020, Uniwersytet Jagielloński, Interdisciplinary PhD Programme: interdyscyplinarne studia metodologiczne dla zaawansowanych doktorantów

2015-obecnie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych: nauki o polityce

2014-2015, University of Copenhagen, Faculty of Social Science: wymiana w ramach programu stypendialnego Erasmus+, Political Science/MA studies. Seminaria: Failed States; International Conflict Resolution; Politics of Post-Development.

2013–2015, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalizacja: studia strategiczne)

2012-obecnie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji: magisterium w zakresie prawa (specjalizacja: międzynarodowa ochrona praw człowieka)

2010-2013, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalizacja: bezpieczeństwo międzynarodowe)

Staże, stypendia

Staże zawodowe

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (Warszawa): Praktyka w Departamencie Politycznym (2016)

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego (Warszawa): Asystentka ds. Projektu „Program Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji” (2016)

Staże i stypendia naukowe

Freie Universitat Berlin, Otto-Suhr Institute fur Politikwissenschaft: wymiana w ramach programu stypendialnego Erasmus+, własny projekt badawczy (2017-2018)

UACES Student Forum, Doctoral Training Academy. UACES & Manchester Metropolitan University (2017)

UACES Student Forum, Seminar: How to Teach European Studies. UACES & University of Edinburgh (2016)

Athens Summer School: Moving the EU Forward. Institute of European Integration and Policy, National and Kapodistrian University of Athens (2016)

Genshagen Trilateral Summer School: Defending Europe. German, French and Polish Approaches to European Defense. Stiftung Genshagen (2015)

Stypendium rektora UJ dla najlepszych doktorantów: rok akademicki 2016/17, 2017/18, 2018/19

Stypendium wydziałowe dla najlepszych doktorantów: rok akademicki 2016/17, 2017/18

Stypendium z dotacji projakościowej dla doktorantów z najwyższymi wynikami: 2015/16, 2016/17, 2017/18

Wymiana bilateralna Działu Wymiany Międzynarodowej UJ: granty na kwerendy biblioteczne w Paris-Lodron Universität w Salzburgu (2016); Karls-Ruprecht Universität w Heidelbergu (2017)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

2018-obecnie, IAPSS, International Association of Political Science Students

2018-obecnie, IPSA, International Political Science Association

2016-obecnie, UACES, The Academic Association of Contemporary European Studies

Doświadczenie eksperckie i praktyczne (zawodowe)

Kierownik grantu: grant badawczy Narodowego Centrum Nauki Preludium 12: Polityka pomocy rozwojowej podmiotów sub-narodowych w państwach Unii Europejskiej (2016/23/N/HS5/00933), (2017-2019).

Prowadzenie zajęć dydaktycznych: negocjacje i umowy międzynarodowe (ćwiczenia: 150h) (2017.02-obecnie)

Zainteresowania badawcze

  1. Paradyplomacja regionów europejskich: zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju; bezpieczeństwo ludzkie; polityka imigracyjna
  2. Nexus pomocy rozwojowej i bezpieczeństwa: pomoc rozwojowa jako instrument polityki zagranicznej; polityka rozwojowa, migracyjna, bezpieczeństwa UE; zapewnianie bezpieczeństwa poprzez rozwój; państwa upadłe/wrażliwe w SM
  3. Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych: wielopoziomowy, wielopodmiotowy oraz wielowymiarowy charakter działań zewnętrznych UE
  4. Teorie stosunków międzynarodowych: wykorzystanie paradygmatów SM oraz teorii średniego zasięgu w analizach politycznych 
  5. Metodologia badań stosunków międzynarodowych (badania jakościowe)

Projekt doktorski

Development Assistance Policy of Sub-state Governments in the European Union [EN]

Promotor: dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Projekt badawczy poświęcony jest analizie polityki pomocy rozwojowej, realizowanej przez rządy sub-narodowe w państwach Unii Europejskiej. Celem przeprowadzonej analizy będzie określenie przyczyn, zarówno w perspektywie politycznej, strukturalnej jak i ekonomicznej, jakie stały za rozpoczęciem działalności międzynarodowej z zakresie polityki pomocy rozwojowej przez rządy sub-narodowe. Innowacyjność projektu przejawia się w tym względzie w zwróceniu uwagi na alternatywne sposoby analizowania pomocy rozwojowej – podmiotami zaangażowanymi w pomoc rozwojową są w tym przypadku nie państwa (tradycyjni donatorzy), a ich elementy składowe. Przedmiotem analizy będą rządy sub-narodowe z Belgii (Flandria i Walonia), Niemiec (Hamburg, Badenia-Wirtembergia i Bawaria), Hiszpanii (Katalonia) oraz Wielkiej Brytanii (Szkocja i Walia). Podmioty zostały wybrane ze względu na: (1) wysoki stopień autonomii, (2) zintensyfikowane działania na arenie międzynarodowej (tzw. paradyplomacja), (3) rozwijanie i realizację niezależnych od rządów centralnych programów pomocowych, (4) wyodrębnienie jednostek administracyjnych odpowiedzialnych za pomoc rozwojową na poziomie rządów lokalnych. Projekt oparty jest na wielopoziomowe ramy analizy. Tym samym pod uwagę wzięte zostaną trzy poziomy: (1) poziom europejski, (2) poziom państwowy, (3) poziom lokalny.

Najważniejsze publikacje

Rozdziały w monografiach (wybrane)

“The EU Development Assistance To Central Asia: An Interest-Driven And Value-Driven Hybrid” [w:] T. Pugacewicz, M. Grabowski (red.), Great and Small Games in Central Asia [monografia w redakcji]

“Bezpieczeństwo poprzez wspólne działania. Postawy państw członkowskich oraz instytucji europejskich względem wspólnej polityki imigracyjnej” [w:] A. Gruszczak (red.), Meandry współczesnego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

„Pomoc rozwojowa jako gra win-win: modele polityki pomocy rozwojowej państw Unii Europejskiej w perspektywie porównawczej” [w:] M. Dahl, P. Hanczewski, M. Lewicka (red.), Współczesny ład międzynarodowy. Dynamika przemian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 106-129.

„Europejskie Grupy Bojowe: od założeń do praktyki” [w:] R. Korzeniowski, P. Schmidt (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze Soft Power i Hard Power, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 45-60.

„Europeizacja polityki imigracyjnej UE: instytucjonalizacja i odpowiedź państw członkowskich” [w:] pod red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejewski, Bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo Polski, t. 5: Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

„Bezpieczeństwo kulturowe w naukach o bezpieczeństwie. Próba systematyki” [w:] M. Barwacz, M. Kania (red.), Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie. Wyzwania teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2018.

Artykuły naukowe (wybrane)

Beyond the Economic Agenda. Towards a Normative Dimension of Paradiplomacy, “Politicke Vedy/Political Science” [artykuł w redakcji]

Instytucjonalizacja strategii podejścia całościowego jako odpowiedź Unii Europejskiej na kompleksowość współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 19 (254)/2017, ss. 40-52.

Utrwalanie zależności między rozwojem a bezpieczeństwem w polityce rozwojowej Unii Europejskiej, „Chorzowskie Studia Polityczne” 12/2016, ss. 93-106.

Spory wokół obrony przez kulturę w kontekście debat na temat wielokulturowości, „Polityka i Społeczeństwo” 2(14)/2016, ss. 151-163.

Biopolityczna przestrzeń bezpieczeństwa w Globalnej Wojnie z Terroryzmem, „Annales UMCS. Sectio K Politologia”, vol 22, nr 2/2015, ss. 55-68.

Więzienie w Guantanamo jako przykład biopolitycznego paradygmatu globalnej wojny z terroryzmem, „Poliarchia” 2(5)/2015, ss. 25-58.

Udział w konferencjach naukowych

Wybrane konferencje międzynarodowe i krajowe (2016-2018)

2018.09, IV Kongres Politologii, PTNP & Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (Lublin),  W poszukiwaniu międzynarodowej roli rządów lokalnych: obiektywne i subiektywne uwarunkowania paradyplomacji w perspektywie porównawczej

2018.07, IPSA World Congress (Brisbane, Australia), Implementing the logic of Multi-level Governance to Development Assistance. Towards Decentralized Cooperation in the EU Development Assistance Policy.

2018.06, Standing Group on the European Union, ECPR & Science Po (Paris, France), Extension of Paradiplomacy or Multi-level Governance? Framing the External Relations of Sub-state Governments in the European Union

2018.04, IAPSS World Congress 2018, The International Association for Political Science Students (Paris, France), The Role of Sub-state Governments in Tackling Global Challenges. The Case of Development Assistance Policy

2017.11, Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, PTSM & Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Paradyplomacja w wymiarze europejskim. Rola podmiotów sub-narodowych państw Unii Europejskiej w świadczeniu globalnej pomocy rozwojowej

2017.10, Diplomties Plurielles. Colloque International//Plural Diplomacies. International Conference, Matej Bel University, (Banska Bystryca, Slovakia), Beyond the Economic Agenda. Normative Dimension of Paradiplomacy

2017.09, II Ogólnopolski Kongres Europeistyczny “Państwo w Unii Europejskiej”, PTSE & Uniwersytet Szczeciński (Szczecin), Polityka pomocy rozwojowej Unii Europejskiej: analiza wielopoziomowości aktorów politycznych

2017.09, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa “Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ, Rola podmiotów sub-narodowych w zapewnianiu bezpieczeństwa ludzkiego w państwach rozwijających się

2017.08-09, APSA Annual Meeting The Quest for Legitimacy: Actors, Audiences, and Aspirations (San Francisco, CA), Development Aid Policy: Human Rights in Subnational Actors’ Agendas

2017.05, Junior Scholar Workshop with Peter J. Katzenstein: Research Design and Publication (Kraków), Development Aid Policy of Sub-state Actors in the European Union

2017.05, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dokąd zmierza świat?”, PTSE & Uniwersytet Wrocławski (Wrocław), Nexus polityki rozwojowej i bezpieczeństwa w strategiach państw UE: przykład Niemiec i Wielkiej Brytanii

2017.04, 5th Global International Studies Conference, WISC & National University Taipei (Taipei, Taiwan), Dialogue vs. Arms Embargo. Political Effectiveness of the Human Rights Agenda in the EU-PRC Relations (co-author, Michał Rekowski).

2017.02, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza i bezpieczeństwo w przestrzeni społeczno-politycznej”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn), Grupy bojowe Unii Europejskiej: od założeń do praktyki

2016.09, I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa “Meandry współczesnego bezpieczeństwa: miedzy globalizacją a renacjonalizacją, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Kraków), Bezpieczeństwo poprzez wspólne działania. Postawy państw członkowskich oraz instytucji europejskich względem wspólnego polityki imigracyjnej UE

2016.05, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo wewnętrzne UE” (Opole), Strategia Comprehensive Approach UE jako utrwalanie zależności miedzy rozwojowej a bezpieczeństwem

2016.04, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń), Mapowanie bezpieczeństwa i rozwoju. Polityczne dyskurs nt. bezpieczeństwa Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 

2016.03, Central European Law Conference for Student (CELCOS), University of Maribor (Maribor, Slovenia), When Legal Principle Meets Politics. EU Criminal Legislation and the Question of Further European Integration.

Popularyzacja wiedzy

Projekt edukacyjno-popularyzatorski: Analizy i komentarze Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ:

The Agenda 2030 Zero Poverty Goal: High Stakes but Daunting Challenges, ZBN Analysis no 14(33)/2018, 26 October 2018 (link)

Między Chartumem a Darfurem: skromne kroki w stronę pokoju na tle nierozwiązanych sporów, Analiza ZBN nr 12(31)/2018, 21 maja 2018 (link).

Europejskie inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju państw G5 Sahel, Analiza ZBN nr 7(26)/2018, 12 marca 2018 (link).

Wielkie wyzwania wielkiej koalicji w Niemczech, Analiza ZBN nr 4(23)/2018, 19 lutego 2018 (link).

Kryzys kataloński: Katalonia wybiera władze regionalne, Analiza ZBN nr 5(19)/2017, 18 grudnia 2017 (link).

Konferencja klimatyczna COP23: Co zostanie po Bonn?, Analiza ZBN nr 4(18), 25 listopada 2017 (link).