Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Piotr Bajor

Dr hab. Piotr Bajor

Stanowisko i funkcje

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych INPiSM, 

Członek Zespołu Wykonawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. 

Wykształcenie

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską poświęconą polityce zagranicznej niepodległej Ukrainy. 

Staże, stypendia

Wykładał oraz odbył staże naukowe w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy MSZ FR (MGIMO), Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, University of Chicago, Hankuk University of Foreign Studies w Seulu oraz Shanghai International Studies University w Chinach.

Nagrody, wyróżnienia

Laureat wielu konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (SYLFF),  Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz stypendium miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

W latach 2012-2013 dr Piotr Bajor pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, do zadań którego należy identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Wcześniej sprawował również funkcję członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie eksperckie i praktyczne (zawodowe)

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w ramach systemu nauki i szkolnictwa wyższego RP

2012-2013, Przewodniczący Rady Młodych Naukowców – organ doradczy działający przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

od 2013, członek Komisji Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

od 2013, opiekun naukowy Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ

od 2012, Pełnomocnik ds. finansowania badań naukowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

od 2012, koordynator wydziałowy programów europejskich Eranet Mundus i Eranet Plus

2011-2012, członek Rady Młodych Naukowców, wiceprzewodniczący

2008-2010, członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008-2010, członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

2008-2010, członek Zespołu ds. studiów trzeciego stopnia Uniwersytet Jagiellońskiego

2008-2010, członek Rady Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

2008-2010, członek Senackiej Komisji Majątki i Finansów UJ

2008-2010, członek Dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Doktorantów

2008-2009, członek i wiceprzewodniczący Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

2008, Prezes Towarzystwa Doktorantów UJ

2008, przedstawiciel UJ w pracach Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich

Zajęcia dydaktyczne

Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

Kształcenie przez projekty

Międzynarodowe stosunki polityczne

NATO - historia - struktura – działanie

Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych

Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej

Polityka zagraniczna Polski

Стратегия в политике Российской Федерации

Zainteresowania badawcze

Problematyka polityki zagranicznej RP, uwarunkowania zmian systemowych i procesu transformacji w Polsce po 1989 r.

Uwarunkowania i proces rozpadu ZSRR.

Bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy, Rosji, stosunki dwustronne.

Transformacja społeczno-polityczna obszaru poradzieckiego.

Aktualne badania naukowe

Proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim,

Struktura i działalność WNP, OUBZ, Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz projektów skierowanych na reintegrację obszaru poradzieckiego,

Transformacja społeczno-polityczna obszaru poradzieckiego

Najważniejsze publikacje

Monografie i prace zbiorowe

Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой, под научной редакцией Петра Байора, Краков 2013, s. 441.

Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy, pod red. P. Bajora, T. Młynarskiego, Krakow 2012, s. 196. http://www.mediafire.com/view/yf68p3tdy15kuh3/Polityka_zagraniczna_Polski._Wybrane_zagadnienia_i_problemy.pdf

Ю.Тищенко, П. Байор, М. Товт, Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство, Український незалежний центр політичних досліджень, Агентство „Україна", Київ 2010, s. 148.

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 262.

Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, praca pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Tom 2, Drukarnia Pijarów, Kraków 2010, s. 271.

Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, pod. red. Piotra Bajora, Olgi Plaze, Tom I, Drukarnia Pijarów, Kraków 2009, s. 163.

Studia doktoranckie. Wybór aktów prawnych, red. Piotr Bajor, Kajetan Jaksender, Grażyna Troll, Wydanie I, Kraków 2008, s. 85.

Studia doktoranckie. Wybór aktów prawnych, red. Piotr Bajor, Ewelina Dyląg, Dorota Kwapisz, Wydanie II, Kraków 2009, s. 92.

Artykuły naukowe

P. Bajor, „Operacja" Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", Rok 12 (2014), Zeszyt 2 Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, Redakcja: Tomasz Stępniewski, Andrzej Gil, Andrzej Szabaciuk, Anna Visvizi     ISSN 1732-1395, Lublin 2014, s. 37-55,

P. Bajor, „Powrót do Europy" –   uwarunkowania międzynarodowe i zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej w okresie przełomu [w:] Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – wybrane aspekty transformacji politycznych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ISBN: 978-83-7365-350-5; ISSN: 0239-7129, s. 17-29.

P. Bajor, Życie na nowo, „Nowa Europa Wschodnia", 2014, nr 5, s. 62-29,

П. Байор, Великі сподівання та розчарування в українсько польських відносинах, Розділ III. Стратегічні напрями реалізації зовнішньої політики України, [w:] Зовнішня політика України 2013: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети, за редакцією професора Г. М. Перепелиці, Видавничий дім «Стилос», Київ 2014, сс. 176-201.

P. Bajor, Sytuacja demograficzna Ukrainy po 1991 r., "Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne", nr 14,2014, Kraków-Przemyśl 2014, s. 63-70.

P. Bajor, The System of Human and Civil Rights in Poland and the Guarantees of Its Protection, [in:] Legal adjusting of collaboration of Ukraine and Moldova with European Union, Truskavets- Chișinău 2014, pp. 175-179.

P. Bajor, Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges, and Prospects, [in:] "Moldoscopie", (Probleme de analiză politică), nr 2, 2014, (LXV), Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova, USPEE, Asociaţia moldovenească de ştiinţă politică, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere", pp. 180-191.

P. Bajor, Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania surowcowo-infrastrukturalne niepodległej Ukrainy, „Nowa Ukraina", Zeszyty historyczno-politologiczne nr 13, Kraków-Przemyśl 2013, ss. 103-114.

P. Bajor, Demagogia czy realny problem? Krym jako potencjalny czynnik destabilizacji bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmeracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, tom 1, pod red. T. Kapuśniaka, Lublin-Warszawa 2011, s. 129-140,

P. Bajor, Czy to była (r)ewolucja? Rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu Związku Radzieckiego [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 2: Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia, M. Lubiny, Kraków 2011, s. 145-160,

P. Bajor, „Nadwyrężone partnerstwo" – stosunki rosyjsko-ukraińskie w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą, Białorusią, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 179-190,

P. Bajor, Problemy i perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 153-166,

P. Bajor, Pomarańczowa kontynuacja czy niebieski rewanż? Ukraina przed wyborami prezydenckimi 2010 r. [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 241-251,

P. Bajor, Stosunki ukraińsko-rosyjskie. Kryzys strategicznego partnerstwa [w:] Bezpieczeństwo Narodowe, kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, nr 9-10, Warszawa 2009, s. 172-190,

П. Байор, Система высшего образования в Польше в условиях выполнения «Болонского процесса [w:] Современность в зеркале рефлексии: язык – культура – образование, Издательство Иркутского государственного университета, Иркутск 2009, s. 596-604,

P. Bajor, Ukraina ma południe. Czarnomorska polityka państwa ukraińskiego  [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, pod. red. Walentego Baluka, Oficyna Wydaw. Arboretum, Wrocław 2008, s. 123-146 (wraz z A. Kozłowską),

P. Bajor, Ukraina po wyborach – koniec czy kontynuacja kryzysu? [w:] Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, pod. red. Piotra Bajora, Olgi Plaze, Tom I, Kraków 2009, s. 18-23,

P. Bajor, Politologiczna analiza przyczyn kryzysu politycznego na Ukrainie [w:] Politeja, publikacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, nr 7, Kraków 2007, s. 379-484,

П. Байор, У замкнутому колі, Зовнішні справи, № 10, Київ 2007,

П. Байор, Дорогою стратегічного партнерства, Політика і час, № 6, Київ 2007, s. 14-16.

П. Байор, Відносини між Україною та Європейським Союзом: від партнерства до інтеграції [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільство, Київ 2008 s. 124-130

П. Байор, Проблеми дислокації Чорноморського Флоту Російської Федерації в Україні [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільство, Київ 2008, s. 130-143.

П. Байор, Майбутнє Чорноморського Флоту Російської Федерації в Україні (Проблема 2017 року) [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільство, Київ 2008, s. 144-146

П. Байор, Польсько-американська співпраця у сфері протиракетної оборони [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільств, Київ 2008, s. 147-152.

Udział w konferencjach naukowych

„Nowa żelazna kurtyna" Problem reżimu wizowego w stosunkach Ukraina – UE, międzynarodowa konferencja European Central Slavic Conference „Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej", Przemyśl, 9-10 lipca 2012 r.

„Czy to była (r)ewolucja? Rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu ZSRR", Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego: „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata", 30.11-02.12.2011, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Zmiana czy kontynuacja? Polityka zagraniczna Ukrainy po wyborach prezydenckich 2010 roku, konferencja: „Między Europą a Rosją. Ukraina w poszukiwaniu politycznej tożsamości", 17 lutego 2010, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Współczesna Ukraina. Zarys historii politycznej po uzyskaniu niepodległości w 1991 r., wykład w ramach sesji naukowej „Tygodnia ukraińskiego" zorganizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, 3 czerwca 2009,

Sytuacja polityczna na Ukrainie przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku, międzynarodowa debata naukowa „Co dalej z Ukrainą?" zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz stowarzyszenie FIDE, Kraków, 13 maja 2009,

Integracja Ukrainy i Gruzji z NATO. Implikacje dla jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne relacje transatlantyckie", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27 marca 2009,

Sytuacja geopolityczna w basenie czarnomorskim po wojnie w Gruzji (wzajemne relacje Rosja, Gruzja, Ukraina), ogólnopolska konferencja naukowa: „Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku", Uniwersytet Łódzki,
18 grudnia 2008,

Rola i geopolityczne znaczenie Krymu w basenie Morza Czarnego, konferencja naukowa „Ukraina na przestrzeni wieków", Uniwersytet Jagielloński, 26-27 maja 2008,

Spory i konflikty w stosunkach ukraińsko-rosyjskich, konferencja „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Region z perspektywy 15-tu lat po rozpadzie ZSRR", Uniwersytet Wrocławski, 19-20 listopada 2007,

Sytuacja polityczna na Ukrainie po przedterminowych wyborach parlamentarnych, referat wygłoszony podczas debaty „Ukraina po wyborach – stabilny rząd czy kolejny kryzys?", Kraków, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, 12 października 2007,

Proces demokratyzacji na Ukrainie w kontekście wyborów parlamentarnych z 26 marca 2006 roku, konferencja ,,Trudne wybory 2006 – Białoruś, Ukraina", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Koło Nauk Politycznych,
5 kwietnia 2006,

Kwestia mniejszości narodowych w stosunkach polsko-ukraińskich, konferencja naukowa ,,Ukraina na przestrzeni wieków", Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kwiecień 2006,

Ukraina rok po przejęciu władzy przez pomarańczowych – doświadczenia
i wyzwania
, konferencja naukowa ,,Pomarańczowa kontrrewolucja", Uniwersytet Jagielloński, grudzień 2005.

Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges and Prospects, międzynarodowa konferencja International Studies Association oraz Central Slavic Conference
w Stanach Zjednoczonych, Saint Louis, 1-4 listopada 2012 r., 

Wpływ konfliktu rosyjsko-gruzińskiego na integrację Ukrainy i Gruzji z Sojuszem Północnoatlantyckim, międzynarodowa konferencja Łomonosow 2009, sekcja – nauki polityczne, Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie,
16 kwietnia 2009

Polska w NATO i Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, seminarium naukowe dla dziennikarzy polonijnych pracujących na Ukrainie zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie, Obuchów, 30 maja 2009,

Współczesna polityka zagraniczna Polski. Wyzwania i perspektywy, międzynarodowa konferencja „Rozwój państwowości i prawa na Ukrainie: rzeczywistość i perspektywy", Odeska Państwowa Akademia Prawna, Symferopol, 24 kwietnia 2009,

Polska droga do Unii Europejskiej w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy, referat wygłoszony na konferencji podsumowującej grant badawczy Instytutu Polskiego w Kijowie, Symferopol, 25 września 2008,

System szkolnictwa wyższego w Polsce w warunkach realizacji Procesu Bolońskiego, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Współczesność w lustrze refleksji – język – kultura – wykształcenie", Federacja Rosyjska, Państwowy Uniwersytet w Irkucku, 6-9 października 2008,

„Polska droga do Unii Europejskiej w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy", referat wygłoszony na konferencji podsumowującej grant badawczy Instytutu Polskiego w Kijowie, Symferopol, 25 września 2008,

Budowa podstaw i kształt stosunków polsko-ukraińskich na początku lat 90, konferencja naukowa „Polska-Ukraina: doświadczenia strategicznego partnerstwa", Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, 18 maja 2007,

Polityka zagraniczna Ukrainy w polskiej percepcji – referat wygłoszony  na posiedzeniu Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, 21 czerwca 2007, referat w języku ukraińskim,

Polityka zagraniczna RP po zmianie rządu. Kontynuacja czy zerwanie z polityką poprzedników?, konferencja Cwietkowskie czytania, corocznie organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, 7 grudnia 2007, referat w języku ukraińskim.

Popularyzacja wiedzy

Piotr Bajor, Kijowska misja prezydenta Dudy, portal Onet

Piotr Bajor, Międzynarodowe wsparcie ukraińskich reform, portal Onet

Piotr Bajor, Rosja-Białoruś: asymetryczne partnerstwo, portal Onet

Piotr Bajor, Niestabilny obszar poradziecki, portal Onet

Piotr Bajor, Ukraińskie wyzwanie prezydenta Dudy, portal Onet

Piotr Bajor, NATO solidarne wobec zagrożeń, portal Onet

Piotr Bajor, Krymskie ciemności, portal dwumiesięcznika Nowa Europa, Wschodnia

Piotr Bajor, Prezydencka inspekcja, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Na froncie bez zmian, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Od Kosowa po Donbas

Piotr Bajor, Storpedowana szansa, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Niejednoznaczny rozejm, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Arktyczne napięcie, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Ostatnia szansa?, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Powyborcza Ukraina, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Kampania w cieniu wojny, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, A Turbulent Coalition?, portal dwumiesięcznika New Eastern Europe

Piotr Bajor, Wyborcze wyzwania Ukrainy

Piotr Bajor, Kapitulacja czy gwarancje pokoju?, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Krym Putina, portal Jagielloński24.pl

Piotr Bajor, Ukraina stowarzyszona, Portal Spraw Zagranicznych

Piotr Bajor, Ukraina chce do NATO, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Nowe rozdanie wyborcze, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Kochający Putina, Portal Spraw Zagranicznych

Piotr Bajor, Trudny dzień  niepodległości, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Gospodarska wizyta, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia (wersje ukraińska i angielska)

Piotr Bajor, Kryzys polityczny czy przemyślana strategia, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Potrzeba działania i solidarności, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Azja a sprawa ukraińska, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, (przedruk w wersji ukraińskiej i rosyjskiej)

Piotr Bajor, Przełom w walce z separatystami?, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia