Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inauguracja projektu I-Net (Internalization Network) finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z udziałem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

W dniach 2-4 grudnia 2015 r. w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie w Mińsku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu I-net (Internalization Network) realizowanego w ramach grantu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Koordynatorem projektu i uczelnią zarządzającą stworzonym konsorcjum jest Państwowy Uniwersytet w Erywaniu. W skład konsorcjum wchodzą natomiast uczelnie wyższe z Armenii, Białorusi, Czech, Gruzji, Węgier, Słowacji oraz Ukrainy. Jednostką biorącą udział w realizacji projektu ze strony Polski jest Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – jednostka będąca częścią Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jego kierownikiem jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

Projekt skierowany jest na rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej poprzez stworzenie platformy dla realizacji nowych projektów międzynarodowych, wszechstronnej wymiany, wspólnych szkoleń oraz badań. W tym celu każda z instytucji partnerskich będzie odpowiedzialna za dostarczenie odpowiednich informacji dotyczących dobrych praktyk i działań skierowanych na umiędzynarodowienie uczelni.

W trakcie spotkania w Mińsku, które zainaugurowało prace międzynarodowego konsorcjum omówiono najważniejsze działania przewidziane w ramach projektu. Dyskutowano m.in. na temat szkolenia z procesu internacjonalizacji dla kadry zarządzającej uczelniami z państw Partnerstwa Wschodniego, a także wewnętrznych szkoleń w tych uczelniach dla pracowników odpowiadających za współpracę międzynarodową.

Zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2016 r. i wówczas odbędzie się międzynarodowa konferencja w Erywaniu, w trakcie której podsumowane zostaną jego rezultaty. Niezależnie jednak od osiągnięcia zakładanych celów projektu, jego realizacja nie będzie ograniczona wyłącznie do aktywności i działań finansowanych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Realizacja projektu zagwarantuje bowiem osiągniecie trwałych efektów i multiplikacji, dzięki czemu w przyszłości do stworzonego już konsorcjum będą mogły przystępować nowe uczelnie partnerskie. Takie rozwiązanie zapewni w przyszłości rozszerzenie regionalnej współpracy, ugruntuje międzynarodową pozycję uczelni, wzmocni promocję mobilności akademickiej i da postawy do przygotowania i realizacji nowych projektów w przyszłości.

Dokładne informacje na temat projektu i zaplanowanych w jego ramach działań można znaleźć na stronie internetowej http://www.int-net.org/, która obecnie jest rozbudowywana zgodnie z harmonogramem projektu.