Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ

e-mail: bogdan.kosowski@uj.edu.pl

numer ORCID

Stanowisko i funkcje:

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wcześniej: z-cą Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w UW w Katowicach, Prorektor i z-ca Komendanta SGSP w Warszawie.

Wykształcenie:

Doktor habilitowany inżynier, oficer pożarnictwa. Absolwent Politechniki Krakowskiej (inż. mechanik), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (oficer pożarnictwa), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  na kierunku: Zarządzanie i Marketing. (mgr, menedżer w górnictwie).

W latach 2005 - 2007 był uczestnikiem comiesięcznych seminariów w zakresie   Rozwoju Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu organizowanych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie.

Od 1996 r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2013, na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie – tytuł rozprawy habilitacyjnej: Współdziałanie instytucjonalne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludności w Polsce.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2000, na Wydziale Górniczym AGH, w dyscyplinie: górnictwo, specjalność: zarządzanie i marketing – tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ warunków ekonomiczno-formalnych na dobór form organizacyjnych systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w aspekcie ochrony przeciwpożarowej powierzchni zakładów górniczych”.

Zajęcia dydaktyczne:

Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic.

Teoretyczne podstawy systemu zarządzania.

Krajowy system zarządzania kryzysowego.

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa.

Warsztaty badawcze.

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce teorii systemów związanych z organizacją zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych, w instytucjach oraz organach administracji publicznej, w tym także w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów.  Doświadczenia praktyczne nabyte w Państwowej Straży Pożarnej, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych - konfrontuje z wiedzą teoretyczną. Łączy i adaptuje teorię nauki organizacji i zarządzania - z nauką o bezpieczeństwie, przy wykorzystaniu podejścia systemowego opartego na analizie ryzyka związanego ze zmiennością zagrożeń, z jednoczesnym wykorzystaniem technicznych systemów wspomagania decyzji.

Wybrane prace badawcze i granty:

Projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBiR, Nr DOBR/0015/R/ID1/2012/03, Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomie: gminy, powiatu, województwa.  Praca ekspercka w ramach zadania I.2. Identyfikacja wymagań użytkowników końcowych oprogramowania PSR oraz standardów udzielania pierwszej pomocy ratowniczej. Ekspert, lata 2013, 2014.


Projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBiR, Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03, Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, praca ekspercko-doradcza w ramach zadania VI.1.6 Metodyka opracowania planów ZK na poziomie województwa. Ekspert, lata 2013, 2014.


Projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBiR, Nr DOBR-BIO4/047/13419/2013, System komplek­sowego za­bez­pieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowni­czych. Realizacja zadania: Analiza potrzeb zaopatrzeniowych i rodzajów świadczonych usług logistycznych dla poszczególnych jednostek (podmiotów) uczestniczących w wielopodmiotowych akcjach ratowniczych, w zależności od rodzaju występujących zagrożeń kryzysowych. Członek Zespołu, rok 2014.


Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2012/07/D/HS4/00537). Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynnik skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Ekspert, rok 2016.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0497/18. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  HTH – HUTMASZ PROJET Sp. z o.o. Chorzów, ul. St. Batorego 7. Instytut Chemicznej Obróbki Węgla w Zabrzu. Ekspert 2019 i 2020.

Wybrane publikacje

Planowanie w systemie zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Kosowski B. Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym, Wyd. WSZOP, Katowice 2014.

Planowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem sfery cywilnej, 
[w:] Wróblewski D. Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarzadzania kryzysowego RP Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2014r.  Publikacja w ramach projektu NCBiR
nr O ROB 0016 03 002.

Inżyniera systemów bezpieczeństwa pracy, s. 95 - 112, [w:] Sienkiewicz P. Inżynieria bezpieczeństwa systemów, Wyd. PWE Warszawa 2015.

Współpraca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wymiarze wewnętrznym
i zewnętrznym – perspektywy rozwoju, [w:] B. Kogut Współczesność oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wyd. SAP PSP, Kraków 2015.

Narzędzia przepływu informacji w systemie zarządzania kryzysowego, [w:] Sienkiewicz P., Świeboda H., Szczepaniuk E., Nie-bezpieczny świat. Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo. Wyd. AON, Warszawa 2015.

Analiza ryzyka narzędziem wspomagającym do opracowania ekspertyzy technicznej [w:] materiałach seminarium naukowo-technicznym: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. SITP, Zakopane 2015

Funkcjonowanie administracji publicznej fundamentem sprawnego zarządzania bezpieczeństwem społeczności lokalnych, [w:] Strzelecki M., Zubrzycki W., Jurczak D. Jaka administracja? Rozważania nad teoria i praktyką administracji polskiej po 1989 roku, Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2016.


Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu zarządzania kryzysowego [w:] Filaber J., Kosowski B., Borecka A. Ochrona przeciwpowodziowa w systemie zarządzania kryzysowego. Wyd. TEXTER, Warszawa 2016.

Stan bezpieczeństwa państwa pochodna procesu podejmowania decyzji w administracji publicznej [w:] Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, 2017. - S. 69-83

Wpływ edukacji na bezpieczeństwo narodowe [w:] Współczesne zagrożenia, bezpieczeństwo, edukacja, czyli jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa, 2018. - S. 99-117

Media społecznościowe jako źródło informacji i dezinformacji na przykładzie katedry Norte Dame [w:] Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń: nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa : materiały konferencyjne, 2019. - S. 131-135.

Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, Safety & Fire Technology, 2019 t. 54 nr 2, s. 132-141.

Potencjał wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych – zarys problemu, [w:] Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych. 2020, s. 125-136.

Wybrane media społecznościowe w komunikacji kryzysowej na przykładzie pożaru Katedry Norte Dame.  Safty&Fire Technology (SFT Vol.56 Issue 2.2020).

Wybrane recenzje prac badawczych i rozpraw doktorskich:

Recenzje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - umowa 2626/2013.  - projekty badawcze na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Recenzja rozpraw doktorskich:

Wpływ nielegalnej imigracji na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013.

Efektywność działań Straży Granicznej w sytuacjach niekontrolowanej imigracji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON, Warszawa 2014.

Analiza przyczyn wypadków przy pracy w Państwowej Straży Pożarnej zaistniałych w akcjach ratowniczych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowych Instytut Badawczy w Warszawie, Warszawa 2016.

Koncepcja pozarządowego komponentu zintegrowanego systemu ratowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019.

Kierunki doskonalenia systemu powiadamiania ratunkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław 2019.

Analiza działań medycznych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w latach 2016-2018, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2020.

Wykorzystanie danych przestrzennych w analizie zabezpieczenia operacyjnego w Państwowej Straży Pożarnej – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2021.

Wybrane recenzje książek habilitacyjnych:

Koncepcja determinantów zachowań organizacyjnych zespołów ratowniczych, K. Mrozowicz, wyd. AWF Katowice 2014.

Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej, D. Wróblewski wyd. CNBOP-PIP, Warszawa 2016.

Wybrane recenzje monografii i artykułów naukowych:

Propedeutyka zarządzania kryzysowego, J. Gołębiowski, wyd. Difin, Warszawa 2015.

Zarządzenie w sytuacjach kryzysowych, J. Sadowski, wyd.  WSZOP Katowice 2015.

Zarządzenie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk, (red.)  D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Zarządzanie ryzykiem – wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, (red.)
D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego, (red.) D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Forum Scientiae Oeconomia, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza; Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Recenzje artykułów do: Czasopisma Logistyka; Kwartalnika CNBOP-PIB „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”.

Recenzje artykułów dla wydawnictwa Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Udział w wybranych konferencjach i seminariach:

III Konferencja bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, mienia, obiektów, informacji i infrastruktury krytycznej. Zarządzanie kryzysowe. Ochrona infrastruktury krytycznej. Zakopane 09 - 11 października 2013 r. - (referat: Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej oraz zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie zarządzania infrastrukturą krytyczną).

Konferencja naukowa Ochrona przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa państwa. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Warszawy, Regionalne Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Bielsko Biała.  Józefów 17 października 2013 r. (udział jako ekspert).

Konferencja naukowa realizowana w ramach grantu MNiSW nr NN 115 253939. Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Systemów Zarządzania. Warszawa, 21- 22 października 2013 r.

Konferencja naukowa Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego w ramach projekt rozwojowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03 z dnia 19.12.2012 r. Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. VI.1.6 „Metodyka opracowania planów ZK na poziomie województwa”.  Józefów, 26 listopada 2013 r. - (referat: Planowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem sfery cywilnej).

Konferencja Bezpieczeństwo lokalne – problemy i wyzwania, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, 10 grudnia 2013r., (udział w debacie eksperckiej.).

Seminarium naukowo-techniczne Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komendant Wojewódzki PSP
 w Krakowie, Wieliczka, 18 - 19 luty 2014r.

Konferencja: Metodologia Badań bezpieczeństwa Narodowego. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, października 2014r. - (referat:  Dylematy Obrony Cywilnej w systemie bezpieczeństwa narodowego.).

Seminarium naukowo-techniczne Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zakopane, 09 - 11 października 2014 r.

Konferencja naukowa: Edukacja dla bezpieczeństwa. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 23 czerwca 2015 r. - (referat: Nauka i wiedza czynnikiem przeciwdziałania powstawaniu i rozwoju współczesnych zagrożeń oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego).

Konferencja naukowa Systemy - informacja - Bezpieczeństwo, AON, Warszawa 18 września 2015 r.

Seminarium naukowo-techniczne Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zakopane, 08 – 10 października 2015 r. - (referat: Analiza ryzyka narzędziem wspomagającym do opracowania ekspertyzy technicznej.).

Konferencja międzynarodowa Budowanie odporności społeczności lokalnej na wypadek zdarzeń niekorzystnych poprzez podnoszenie świadomości społecznej i rozwój współpracy, w ramach projektu BaltPrevResilience – The Baltic Sea Region everyday accidents, disaster prewention and resilience, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności UE i Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 4 listopada 2015 r. – (referat: Rola komisji bezpieczeństwa
i porządku w modelowaniu efektywności systemu bezpieczeństwa w powiecie.)

Konferencja naukowa w ramach projektu Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne realizowanego przez konsorcjum naukowe ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Józefów, 19 listopada 2015 r.

Konferencja naukowa Wielokulturowość w aspekcie emigracji, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 23 czerwca 2015r., - (referat: Zarządzanie multikulturowe a bezpieczeństwo wewnętrzne).

Konferencja naukowa Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa organizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, 12 grudnia 2016r., (referat: Stan bezpieczeństwa państwa pochodna podejmowania decyzji w administracji publicznej).

Seminaria naukowo-techniczne: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa - w każdym roku kalendarzowym.

Konferencja naukowa: 20-lecie wojny z terroryzmem – bilans i perspektywy, organizator: Uniwersytet Wrocławski, wrzesień 2021 r.

Konferencja naukowa: Ochrona przeciwpowodziowa i gospodarowanie wodami, organizator Wydawnictwo Inżynieria, maj 2021 r.  (referat: Integracja systemów wspomagania decyzji
w zarzadzaniu kryzysowym w aspekcie zagrożeń powodziowych).

Konferencja międzynarodowa: Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki., organizator SAPSP listopad 2021 r. (referat: Potrzeby szkoleniowe strażaków PSP w kontekście ochrony dóbr kultury).

Udział w pracach wybranych Komitetów Naukowych:

Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja w duże bezpieczeństwo. Organizator konferencji: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja, Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA. Warszawa 08 - 09 października 2013 r.

Członek Komitetu Naukowego konferencji Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego. Organizator konferencji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej -Państwowy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Akademia Obrony Narodowej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  Józefów, 26 listopada 2013 r.

Członek Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki. Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Chrzanów, czerwiec 2014 r.

Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Budowanie odporności społeczności lokalnej na wypadek zdarzeń niekorzystnych poprzez podnoszenie świadomości społecznej i rozwój współpracy, w ramach projektu BaltPrevResilience – The Baltic Sea Region everyday accidents, disaster prewention and resilience, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności UE i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizator konferencji: Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Warszawa 4-5 listopada 2015 r.

Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowej realizowanej w ramach projektu Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne realizowanego przez konsorcjum naukowe ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (prowadzenie panelu dyskusyjnego). Organizator konferencji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 19 listopada 2015 r.

Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji naukowej Wielokulturowość w aspekcie emigracji. Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach, 23 czerwca 2016 r.

Członek Komitetu naukowego: 20-lecie wojny z terroryzmem – bilans i perspektywy. Organizator: Uniwersytet Wrocławski, wrzesień 2021 r.

Inna działalność:

Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana w ramach prac Regionalnego Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Bielsko-Biała 2014.

Wykład monograficzny dla Koła Naukowego „Nafta i Gaz” AGH przeprowadzony w dniu 28 stycznia 2014 r. na temat zarządzania kryzysowego w Polsce.

Udział w pracach stowarzyszeń i organizacji pozarządowych między innymi SIiTP, OSP.

Wykonywanie ekspertyz i ocen bezpieczeństwa pożarowego w ramach pełnionej funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przy czym ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, ekspertyzy stanowią wyłącznie materiał do użytku służbowy bowiem podlegają tajemnicy przedsiębiorstwa - w każdym roku po kilkadziesiąt ocen.