Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. zw. dr hab. Dariusz Kozerawski

Prof. zw. dr hab. Dariusz Kozerawski

e-mail: dariusz.kozerawski@uj.edu.pl

numer ORCID

Stanowisko i funkcje

profesor

Wykształcenie

2018 - Podyplomowe Studia Executive Master of Business Administration prowadzone przez Uniwersytet Gdański, Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, RSM Erazmus University.

2014 - NATO Defense College w Rzymie, Modular Strategic Course on Global Security Challenges.

2013 - Uniwersytet Wrocławski, tytuł naukowy profesora  nauk humanistycznych; książka prof. z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego nt. Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych. Konflikty – interwencje – bezpieczeństwo, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 348;

2006 - Uniwersytet Wrocławski, stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w specjalności: historii (historia najnowsza powszechna i Polski, historia  wojskowości);

2000 - Uniwersytet Wrocławski, stopień doktora nauk humanistycznych w specjalności historii (historia wojskowości);

1995 - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, magister historii w zakresie historii nauczycielskiej.

1989 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, studia inżynierskie na pierwszy stopień oficerski.

Staże, stypendia

2002 - Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

2013 -  Royal War College w Madabie (Jordania).

2014 - Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Akademia Sił Zbrojnych im. gen. Milana Rastislava Stefanika (AOS) w Liptowskim Mikulaśu (Słowacja).

2014 - NATO Defence College w Rzymie (Włochy).

2014 - Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Uniwersytet Obrony w Brnie (Czechy).

2015 – National Defence College w Muskacie (Oman).

2015 - Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Narodowy Uniwersytet Obrony w Kijowie (Ukraina).

2015 - Centrum Studiów Strategicznych w Madabie (Jordania).

2016 - Erasmus+, Teaching Staff Mobility, National University of Public Service w Budapeszcie (Węgry).

2017 - Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Akademia Sił Zbrojnych im. gen. Milana Rastislava Stefanika (AOS) w Liptowskim Mikulaśu (Słowacja).

2017 - Erasmus+, Teaching Staff Mobility, Akademia Policyjna w Bukareszcie (Rumunia).

Nagrody, wyróżnienia

Medal Bractwa Weteranów w Polsce (2021) – za współpracę ze środowiskami weteranów misji międzynarodowych oraz rozpowszechnianie unikalnych wyników badań naukowych prowadzonych w strefach działań wojennych i operacji stabilizacyjnych w kraju i za granicą

Medal Uniwersytetu Wrocławskiego za wieloletnią współpracę naukową ze środowiskiem tej uczelni, 2019.

Medal Rektora-Komendanta Akademii Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulašu (Słowacja) za osiągnięcia i wieloletnią współpracę naukową ze środowiskiem tej uczelni, 2019.

Medal za zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Warszawie - za osiągnięcia i wieloletnią współpracę w obszarze kreowania i rozpowszechniania idei pokojowych i bezpieczeństwa w środowiskach krajowych i międzynarodowych, 2019.

I Nagroda Perspektyw w kategorii „Kuźnia kadr” w 2015 r. - za najlepsze osiągnięcia w rozwoju kadr naukowych uczelni wyższej.

Medal Rektora-Komendanta Akademii Ozbrojenych Sil im. M. Stefanika za dokonania w obszarze rozwoju współpracy międzynarodowej, Liptovsky Mikulaś 2015.

List gratulacyjny od Komendanta Royal War College w Madabie za dokonania w obszarze rozwoju współpracy międzynarodowej, Muskata 2015.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, MEN, 2013.

List gratulacyjny od Prezydenta RP za wkład w realizację Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2012.

Nagroda indywidualna III stopnia Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, Wrocław 2003.

Medal za udział w operacji SFOR w byłej Jugosławii, Banja Vrucica 1998.

Nagroda indywidualna II stopnia Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu za osiągnięcia najwyższych wyników dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych, Wrocław 1993.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Bractwo Weteranów w Polsce

Conflict Studies Working Group przy NATO

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Stowarzyszenie Historyków Wojskowych

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP 2014-2016)

Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW 2013-2020)

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kadencja 2018-2021)

Doświadczenie eksperckie i praktyczne (zawodowe)

Organizacja, kierowanie i udział w ćwiczeniach międzynarodowych w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”: Niemcy (1995), Czechy (1996), USA (1997), Kanada (1999), Austria (2001), Wielka Brytania (2002), Armenia (2003), Mołdawia (2006).

Udział w operacji wsparcia pokoju SFOR w Bośni i Hercegowinie (1998-1999).

Prowadzenie seminariów, kursów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego
w Parlamencie Europejskim (2010, 2012).

Prowadzenie/udział w szkoleniach Kwatery Głównej NATO, SHAPE, Sztabu Wojskowego UE (2012-2013), Joint Research Centre European Commission, European Union Satelitte Centre, Wilton Park.

Prowadzenie szkoleń, kursów strategicznych, bezpieczeństwa międzynarodowego w National Defence University w Bagdadzie, National Defence College w Omanie, Royal War College w Jordanii, Hellenic National Defence College w Atenach, National University of Public Service w Budapeszcie, Uniwesytecie Obrony w Brnie, Narodowym Uniwersytecie Obrony w Kijowie, Akademii Obrony
w Taszkiencie.

Prowadzenie unikalnych badań terenowych w strefach działań wojennych i stabilizacyjnych (Bośnia i Hercegowina 1998-1999, 2006; Armenia - 2003; Mołdawia - 2006; Irak – 2008, 2014; Afganistan 2009, 2012; Kosowo – 2012, Jordania 2013, 2015).

Zajęcia dydaktyczne

Problemy bezpieczeństwa globalnego

NATO – historia, struktura, działanie

Międzynarodowe Stosunki Militarne

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

Zainteresowania badawcze

Bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe – aspekty: polityczne, gospodarcze, militarne, społeczne;

Strategia bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego;

Polityka bezpieczeństwa państwa;

Konflikty/kryzysy zbrojne – przyczyny, przebieg, skutki (wymiar międzynarodowy/wewnętrzny);

Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne;

Polityka zbrojeniowa organizacji międzynarodowych, podmiotów gospodarczych (państwowych i niepaństwowych);

Zaangażowanie Polski w proces bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej;

Historia bezpieczeństwa (w tym: wojen i wojskowości, polityczna Europy; Polski; wybranych grup dyspozycyjnych);

Edukacja dla bezpieczeństwa.

Aktualne badania naukowe

Międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne na Bałkanach, w Azji Centralnej i na Bliskim Wschodzie.

Proces przygotowania i implementacji strategii bezpieczeństwa wybranych państw NATO i UE.

Najważniejsze publikacje

Monografie

D. S. Kozerawski, Kształcenie kandydatów na zawodowych oficerów wojsk zmechanizowanych WP w latach 1967-1989, Wrocław 2002.

A. Dawidczyk. D. S. Kozerawski, Problemy bezpieczeństwa narodowego Ukrainy
 i ich odniesienia do bezpieczeństwa Polski. Aspekty analityczne,Warszawa 2002.

D. S. Kozerawski, Sposoby wykonywania zadań przez pododdziały Wojska Polskiego
 w międzynarodowych operacjach pokojowych (1973-2003),Wrocław 2003.

D. S. Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947-1967, Wyd. „Neriton”, Warszawa 2005.

D. S. Kozerawski, Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych
i stabilizacyjnych. Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo, wyd. Instytut Europejski, Studium Prawa Europejskiego, cz. 1, Warszawa 2009.

D. S. Kozerawski, Międzynarodowe działania stabilizacyjne w świetle doświadczeń
X zmiany PKW Irak w 2008 roku, Warszawa 2010.

D. S. Kozerawski, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973-1999. Konflikty - interwencje - bezpieczeństwo, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Redakcje prac zbiorowych

Międzynarodowe operacje pokojowe. Planowanie, zadania, warunki i sposoby realizacji, red. D. S. Kozerawski, Warszawa 2003.

Udział jednostek Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych
w latach 1973-2003, red. D. S. Kozerawski, Warszawa 2004.

Przygotowanie żołnierzy WP do międzynarodowych ćwiczeń, operacji pokojowych
i stabilizacyjnych (1953-2004), red. D. S. Kozerawski Wrocław 2004.

Dzieje militarne Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Wybrane problemy, red. D. S. Kozerawski, Warszawa 2005.

Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948–2004, red. D. S. Kozerawski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.

Międzynarodowe działania bojowe i pokojowe w górach - doświadczenia
z przełomu XX i XXI wieku. Konflikty - bezpieczeństwo - perspektywy, red. Dariusz S. Kozerawski, Wrocław 2007, ss. 132.

Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku. Konflikty - doświadczenia - bezpieczeństwo, red. Dariusz S. Kozerawski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 291.

Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, red. T. Kołodziejczyk, Dariusz S. Kozerawski, J. Maciejewski, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Military Conflicts in XX Century - Political and Military Aspects, red. D.S. Kozerawski,
Warsaw 2010.

Działania stabilizacyjne – aspekty strategiczne. Konflikty, interwencje, bezpieczeństwo, red. D.S. Kozerawski, Warszawa 2011.

Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych. Konflikty – spory - bezpieczeństwo, red. D. S. Kozerawski, Warszawa 2011.

Profesjonalna armia w teorii i praktyce – kontekst strategiczny, red. D.S. Kozerawski,
R. Niedżwiecki, Warszawa 2012.

Security and defense, quarterly, ed. D. S. Kozerawski, Warsaw 2013.

National Defense University – 25th Anniversary Perspective. Traditions – Modernity – Development, ed. D. S. Kozerawski, Warsaw 2015.

XXV lat Akademii Obrony Narodowej. Tradycje – współczesność – perspektywy, red.
D. S. Kozerawski, Warszawa 2015.

Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, red. D. S. Kozerawski, Warszawa 2016.

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka - strategie - interwencje, red. D. S. Kozerawski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy. Relacje międzynarodowe – polityka zbrojeniowa – potencjał obronny, red. D. S. Kozerawski, R. K. Bazela, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 213.

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły

D. S. Kozerawski, Międzynarodowe operacje pokojowe z udziałem kontyngentów Wojska Polskiego w latach 1973-1999. Propagandowa fikcja i niewygodne fakty  [w:] Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, red. W. Caban, J. Smoliński, Wyd. Uniersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, s. 364-375;

D. S. Kozerawski, Multi-nationality as a Strategic  Challenge for Coalition Operations: A Case Study of Polish Military Contingent Experience in Iraq, 2003-2008 [w:] Nations at War; Why do Nations Participate in War and Why Not?”, Sofia 2014, s. 137-155.

D. S. Kozerawski, Polish Military-Civilian Contingents’ Participation in Stabilization and Peace Process in Middle East in the Cold War Time. Political-Strategic and Operational Tasks Conducting [w:] Poland – Visegrad Group – Jordan, Amman 2014, s. 55-71.

D. S. Kozerawski, National Defence University in system of higher military education from the perspective of 25th Anniversary [w:] National Defence University – 25th Anniversary Perspective. Traditions – Modernity – Development, ed. D. S. Kozerawski, Warsaw 2015, s. 11-24.

D. S. Kozerawski, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych „między sojuszami”, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska – Europa – Świat, red. J. Zając, A. Włodkowska-Bagan,M. Kaczmarski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 311-323.

D. S. Kozerawski, Akademia Obrony Narodowej w systemie wyższego szkolnictwa wojskowego z perspektywy XXV rocznicy funkcjonowania uczelni [w:] XXV lat Akademii Obrony Narodowej . Tradycje – współczesność – perspektywy, red. D. S. Kozerawski, Warszawa 2015, s. 11-25.

D. S. Kozerawski, Military Contingents’ participation in UN peace operations during the Cold War time. Using the past to keep peace the present [w:] Doctrinal Change: Using the past to Wight the present,ed. H. E. Raugh,  Bratislava 2015, s. 78-93.

D. S. Kozerawski, Operacje pokojowe jako środek stabilizacji w środowisku międzynarodowym [w:] Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, red. D. S. Kozerawski, Warszawa 2016, s. 10-23.

D. S. Kozerawski, Polish Thermopiles in 1939 - the Battle of Wizna’s impact for  Warrior’s Ethos and the National Psyche [w:] The Warrior’s Ethos, the National Psyche and Soldiery, Athens 2016, s. 235-243.

D. S. Kozerawski, The Gender issue in the Polish Armed Forces on the Example of Peace and Stabilization Operations, “Science and Military”, nr 1, Liptovsky Mikulaś 2017, s. 55-61.

D. S. Kozerawski, Wielokulturowość w międzynarodowych działaniach antyterrorystycznych z udziałem polskich kontyngentów wojskowych na przykładzie wielonarodowej operacji stabilizacyjnej w Iraku, [w:] O terroryźmie jako zagrożeniu bezpieczeństwa społecznego, red. M. Lipińska-Rzeszutek, A. Indraszczyk, Wyd. UPH, Siedlce 2017, s. 157-169.

D. S. Kozerawski, The military elites’ education on strategic level in National Military University in Warsaw [w:] Possible approaches to education and training of military and political elites, red. J. Matis, AOS, Liptovsky Mikulaś 2017, s. 41-49.

D. S. Kozerawski, Działania pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa – skutki
i perspektywy, [w:] Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku, red. H. Ćwięk, M. Siewier, Wyd. UPH, Częstochowa 2018, s. 129-141.

D. S. Kozerawski, Szkolenie personelu polskiego kontyngentu wojskowego do udziału w ostatniej zmianie międzynarodowej operacji stabilizacyjnej „Iraqi Freedom” [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka - strategie - interwencje, red. D. S. Kozerawski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 155-170.

D. S. Kozerawski, Wojsko Polskie w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie zimnej wojny - operacje pokojowe i misje obserwacyjne,  [w:] Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych, red. T. Panecki, J. Smoliński, Wyd. RYTM, Warszawa 2019, s. 370-384.

D. S. Kozerawski, Zarządzanie strategiczne personelem akademickiej uczelni wojskowej na przykładzie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie [w:] Human resources management  in the armed forces, security  and rescue corps,  Wyd.  Akadémia Ozbrojených Síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš 2019, s. 152-164.

D. S. Kozerawski, Polish Armed Forces in NATO Multinational Operations:  Strategic Threats or Chances? [w:] Alliance planning  and coalition warfare: historical and contemporary approaches, ed. H. E. Raugh, Jr., Wyd. Institute for Strategic Research, Belgrade 2019, s. 242-257. 

K. R. Bazela, D. S. Kozerawski, S. Winiarska, Międzynarodowy wymiar współpracy polskich podmiotów naukowo-badawczych sektora zbrojeniowego na przykładzie zarządzania zasobami Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia  [w:] Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy. Relacje międzynarodowe – polityka zbrojeniowa – potencjał obronny, red. D. S. Kozerawski, R. K. Bazela, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 173-194.

D. S. Kozerawski, Zastosowanie strategii radzieckiej i strategii koalicji antyterrorystycznej
w konfliktach zbrojnych w Afganistanie [w:] Społeczeństwo – Kultura – Wychowanie. Książka jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu z okazji 90-lecia urodzin, red. F. Bylok, M. Łapota, K. Rędziński, Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa 2020, s. 651-662.

D. S. Kozerawski, Polskie kontyngenty wojskowe w międzynarodowych operacjach NATO – strategiczne szanse czy zagrożenia? [w:] Transformacja Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, red. M. Kulczycki, M. Musioł, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 241-257.

D. S. Kozerawski, Polskie kontyngenty wojskowe na wschodniej flance NATO a wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i regionalnym [w:] Bezpieczeństwo regionalne. Węzłowe problemy i procesy, red. P. Bajor, Wyd. WUJ, Kraków 2020, s. 93-109.

D. S. Kozerawski, Polska Wojskowa Jednostka Logistyczna w międzynarodowych siłach pokojowych UNTAG w Namibii, [w:] Wojsko, historia wojskowa, bezpieczeństwo Polski, red. J. Gmitruk, T. Skoczek, Wyd. Naukowe Muzeum Niepodległości, Warszawa 2021, s.  477-491.

D. S. Kozerawski, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych prowadzonych pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Toruń 2021, nr 70(2)/2021, s. 41–61.

Udział w konferencjach naukowych

Udział w sympozjum zagranicznym międzynarodowym dot. regionalnej polityki bezpieczeństwa organizowanym przez Akademię Sił Zbrojnych Uzbekistanu w Taszkiencie w 2015 r.; referat nt. Strategic Challenges for international security in global and regional (Central Asia) aspects.

Udział międzynarodowej konferencji naukowej nt. The Warrior’s Ethos, the National Psyche and Soldiery organizowanej przez Conflict Studies Working Group w Atenach w 2015 r.; referat nt. Polish Thermopiles in 1939 - the Battle of Wizna’s impact for  Warrior’s Ethos and the National Psyche.]

Udział w zagranicznej międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez NATO School z Oberammergau oraz NDU w Kijowie w 2015 r.; referat nt. Strategic security challenges of NATO and EU states from Polish perspective.

Udział w sympozjum międzynarodowym  organizowanym przez Ambasadę Polski
w Jordanii oraz West Asia – North Africa Forum w Ammanie nt. „Poland/V4 and the EU – Jordan and the Middle East” (Jordania 2015);  referat nt.  „The strategic chances and threats of  Poland - EU – Jordan cooperation in security aspects”, Amman 2015;

76. Współorganizacja i udział w zagranicznym sympozjum międzynarodowym dot. regionalnej polityki bezpieczeństwa organizowanym przez Akademię Obrony Chorwacji im. dr. Franjo Tudźmana w Zagrzebiu w 2016 r.; referat nt. NATO and EU states’ Strategic Security Challengesin Balkans’ Region  from Polish perspective, Zagrzeb 2016;

Udział w zagranicznej międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Sił Zbrojnych im. gen. Milana Rastislava Stefanika (AOS) w Liptowskim Mikulaśu w 2016 r. nt. Complex systems security management; referat nt.  Strategic security challenges of Central Europe states from Polish perspective, Liptovski Mikulaś 2016;

Współorganizacja i udział w zagranicznym sympozjum międzynarodowym dot. regionalnej polityki bezpieczeństwa organizowanym przez Narodowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Budapeszcie w 2016 r.; referat nt. Strategic security challenges of NATO and EU Central Europe states from Polish perspective [j. ang.], Budapeszt 2016;

Udział w konferencji ogólnokrajowej nt. Bezpieczeństwo kulturowe a zagrożenia terroryzmem organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku; referat nt. Wielokulturowość w międzynarodowych działaniach antyterrorystycznych z udziałem polskich kontyngentów wojskowych na przykładzie wielonarodowej operacji stabilizacyjnej w Iraku, Białystok 2016;

80. Udział w zagranicznej międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Sił Zbrojnych im. gen. Milana Rastislava Stefanika (AOS) w Liptowskim Mikulaśu w 2016 r. nt. The potential of diversity management and gender equality within the armed forces, security and rescue corps; referat nt. Gender Issue Polish Armed Forces on the Example of Peace and Stabilization Missions, Liptovski Mikulaś 2016;

Udział w zagranicznej międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group, Institute for Political Studies of Defence and Military History, Ministry of Defence w Bukareszcie w 2017 r. nt. The use of military forces in domestic affairs: Lessons of history, current issues and future developments; referat nt. The role of the Polish military and police contingents in stabilization process in post-conflict situations in the 20th and 21st centuries, Bukareszt 2017;

Udział w konferencji ogólnokrajowej nt. Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku zagrożenia -  wyzwania  - koncepcje zorganizowanej w 2017 roku przez Akademię im. Jana Długosza w Cżestochowie; referat nt. Działania pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa XXI wieku -  skutki i perspektywy, Częstochowa 2017;

Udział w zagranicznej międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Sił Zbrojnych im. gen. Milana Rastislava Stefanika (AOS) w Liptowskim Mikulaśu w 2017 r. nt. The military elites’ education on strategic level in National Military University in Warsaw [w:] Possible approaches to education and training of military and political elites, referat nt. Possible approaches to education and training of military and political elites, Liptovski Mikulaś 2017;

Udział w zagranicznej międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group, Strategic Research Institute, Ministry of Defence w Belgradzie w 2018 r. nt. Alliance planning and coalition warfare: historical and contemporary approaches ; referat naukowy nt.The Polish Military Forces in NATO multinational operations – strategic threats and chances, prowadzenie plenarnej sesji naukowej, Belgrad 2018.

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2018 r. nt. Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa; referat naukowy nt. Współczesne wyzwania strategiczne państwa – szanse i zagrożenia, rada naukowa konferencji, prowadzenie jednej z sesji plenarnych, Wrocław 2018.

Udział w zagranicznej międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Sił Zbrojnych im. gen. Milana Rastislava Stefanika (AOS) w Liptowskim Mikulaśu w 2018 r. nt. Current issues relating to recruitment and stabilisation of personnel in the armed forces as well as security and rescue corps; referat naukowy nt. Recruitment and management  of Armed Forces' personnel - strategic threats and chances; rada naukowa konferencji, prowadzenie jednej z sesji plenarnych, Liptovski Mikulaś 2018.

Udział w zagranicznej międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Akademię Sił Zbrojnych im. gen. Milana Rastislava Stefanika (AOS) w Liptowskim Mikulaśu w 2019 r. nt. Human resources management in the armed forces, security and rescue corps; referat naukowy nt. The strategic human resources management in the military academy on the example of National Defence University in Warsaw; rada naukowa konferencji, prowadzenie jednej z sesji plenarnych, Liptovski Mikulaś 2019.

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Dwie dekady polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski  w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego organizowanej w maju 2019 r. przez Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Wrocławskiego; referat naukowy nt. Polskie kontyngenty wojskowe w międzynarodowych operacjach NATO  – strategiczne szanse czy zagrożenia?  Rada naukowa konferencji, prowadzenie jednej z sesji plenarnych, Wrocław 2019.

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Uzbrojenie 2019 organizowanej przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia; referat naukowy nt. Międzynarodowy wymiar współpracy polskich jednostek naukowo-badawczych sektora zbrojeniowego na przykładzie działalności Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia; rada naukowa konferencji, prowadzenie jednej z sesji plenarnych, Jachranka 2019.

Udział w III Jagiellońskiej Konferencji bezpieczeństwa; referat naukowy nt. Polskie kontyngenty wojskowe na wschodniej flance NATO a wzmocnienie systemu bezpieczeństwa
w wymiarze lokalnym i regionalnym; rada naukowa konferencji, Kraków 2019.

Udział w ogólnokrajowej konferencji naukowej nt. Polska w misjach i operacjach pokojowych organizowanej przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego UJ oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; referat naukowy nt. Międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne z udziałem Polski jako wyzwanie strategiczne dla bezpieczeństwa narodowego; rada naukowa konferencji, Warszawa 2019.

Udział w międzynarodowym VIII. Kongresie Azjatyckim w Toruniu nt. „Boundaries of Politics: Reality, Strategies, Perspectives” organizowanym przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika; referat naukowy nt. „Afganistan – co dalej? Zagrożenia bezpieczeństwa państwa i regionu”, komitet naukowy kongresu, prowadzenie panelu naukowego;

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Professional Military Education (PME) and the Future Warfighter”, organizowanej w dniach 12-14.09.2021 r. w m. Kopenhaga przez NATO Defence College i Baltic Defence College; referat naukowy nt. “The implications of Professional Military Education – current and future challenges”;

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. The Wroclaw Security Summit 2021. 2nd International Science Conference - NATO and the EU - strategic partnership and cooperation in the field of the Euro-Atlantic security area, organizowanej w dniach 14-16.12.2021 r. we Wrocławiu przez Uniwersytet Wrocławski oraz NATO Public Diplomacy Division; referat naukowy nt. The Institutions of Professional Military Education in cooperation with civilian universities – current and future strategic challenges; komitet naukowy konferencji; moderowanie debaty naukowej nt. Forum for international debate of the Wroclaw Security Summit in 2021;