Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Adrian Tyszkiewicz, prof. UJ

dr hab. Adrian Tyszkiewicz, prof. UJ

e-mail: adrian.tyszkiewicz@uj.edu.pl

Numer ORCID

Google Scholar

Stanowisko i funkcje

 • profesor uczelni (KBN);  dyrektor INPiSM UJ; zastępca członka Rektorskiej Komisji Remontowej (UJ)

Wykształcenie

 • a/jednolite studia magisterskie na kierunku politologia i nauki społeczne w zakresie społeczno - ustrojowym, INP UJ (1994-1999) - praca magisterska: Władysław Kucharski - polityk, wydawca, przemysłowiec
 • b/studia doktoranckie stacjonarne, INPiSM UJ (1999 - 2002) - praca doktorska: Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933
 • c/ podyplomowe studia menedżerskie MBA, Krakowska Szkoła Biznesu, UEK (2014/2015) - praca dyplomowa: Analiza rozwoju jednostki naukowo - dydaktycznej na przykładzie INPiSM UJ
 • d/ habilitacja w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce (2016) - główne osiągnięcie naukowe: Pomiędzy afirmacją a negacją: ruch młododemokratyczny w PRL

Staże i stypendia

stypendia

 • a/ Fundusz Pomocy Niezależnej Kulturze i Nauce Polskiej w Paryżu, 2001
 • b/ Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej im. Stefana Batorego w Warszawie, program "Kwerenda", 2003

Staże

 • a/ Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Katedra Historii Krajów Słowiańskich, 2004

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa JM Rektora UJ (2015)
 • Nagroda zespołowa JM Rektora UJ (2016)
 • Nagroda Dziekana WSMiP UJ (2018)
 • Nagroda zespołowa JM Rektora UJ (2020)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Zajęcia dydaktyczne

Zainteresowania badawcze

 • geografia polityczna, geopolityka i geostrategia, futurologia (koncepcje bezpieczeństwa przyszłości), historia polityczna Polski (ruchy, ugrupowania polityczne)

Aktualne badania naukowe

 • Geopolityczny kontekst agresji rosyjskiej w Ukrainie
 • Geopolityka Węgier (konteksty: wojny rosyjsko – ukraińskiej oraz wizji państwa i polityki historycznej za rządów Victora Orbana)

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 • Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, 427 s.
 • Młodzież Wszechpolska. Koło Lwowskie. Protokoły zebrań zarządu (1925 – 1930), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, 87 s.
 • Pomiędzy afirmacją a negacją: ruch młododemokratyczny w PRL, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, 344 s.

Redakcje prac zbiorowych:

 • Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920 - 1991, (red.) J. Diec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Dante,  Kraków 2004, 181 s.
 • Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania, (red.) A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, 199 s.
 • Wywalcz Polsce wolność lub zgiń : Tobie Ojczyzno!: publikacja pokonferencyjna, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, 42 s.
 • Teorie i podejścia badawcze geopolityki, (red.) A. Tyszkiewicz, P. Borowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, 640 s.
 • Kampania parlamentarna 2019 roku, (red.) P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, 645 s.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Legion Młodych we Lwowie. Przyczynek do dziejów młodzieży sanacyjnej w przedwojennej Małopolsce Wschodniej, [w:] Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura, tom VII: Urzędy, Urzędnicy, Instytucje, (red.) K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,  Kraków 2010, ss. 524 - 533
 • Koncepcje regulowanej zmiany politycznej w ostatniej dekadzie PRL – kontekst prezydentury, [w:] Suweren - Zwierzchnik - Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej refleksji politycznej (XX-XXI wiek), (red.) R. Ptaszyński, T.Sikorski, Wydawnictwo Sejmowe,  Warszawa 2012, ss. 95 - 112
 • Wizja Polski w publicystyce politycznej Zdzisława Henryka Stahla, [w:] Sen o potędze: bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość : Rzeczpospolita Polska 1918-1939, (red.) E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 339 - 359
 • Lwowskie korporacje akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta, tom IX:  Życie codzienne miasta, (red.) K. Karolczak, Ł.T.Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, ss. 294 – 313
 • Geopolityczne determinanty bezpieczeństwa, [w:] Teorie i podejścia badawcze geopolityki / (red.) A. Tyszkiewicz, P. Borowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss.165-184
 • Geopolityka - wiedza naukowa o związkach polityki i przestrzeni? : wprowadzenie, [w:] Teorie i podejścia badawcze geopolityki, (red.) A. Tyszkiewicz, P. Borowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss.7-20
 • Wokół parlamentarnej kampanii 2019 roku : wprowadzenie, P. Borowiec, A. Tyszkiewicz [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, (red.) P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, ss. 9-15
 • The Eastern Partnership as a structural actor : a geopolitical perspective,  [in:] Eastern Partnership : the role and significance in the process of transformation of the countries of Eastern Europe and the South Caucasus, (ed.) P. Bajor, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, pp. 9-24
 • The Russian narrative construct towards Ukraine, [in:] Information security policy : conditions, threats and implementation in the international environment, (ed.) P. Bajor Piotr, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, pp. 83-97
 • Siesta in the city of freedom: the phenomenon of Gdańsk Lotos Siesta Festival, [in:] Spaces of diversity? : Polish music festivals in a changing society (ed.) K. Golemo, M. Kupis, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, pp. 77-100
 • Konflikt rosyjsko-ukraiński jako czynnik nowej dwublokowej rywalizacji, [w:]: The war must go on : dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, (red.) A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2023, ss. 23-32
 • Doktryna Brzezińskiego, [w:] Encyklopedia Bezpieczeństwa Narodowego, (red.) J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk i in., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2023

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • G. Mazur, A. Tyszkiewicz, Obóz Narodowo-Radykalny we Lwowie, “Zeszyty Historyczne”, z. 144, Instytut Literacki, Paryż 2003, ss. 124 - 152
 • Z dziejów korporacji studenckich w międzywojennym Lwowie, “Politeja”, nr 2, 2004, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 410 - 424
 • Idea „Trzeciej Europy”- aspekt geopolityczny, „Polityka Międzynarodowa, Prawo, Zarządzanie. Zeszyty Naukowe”, (red.) J.M. Białkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kraków 2010, ss. 165 - 181
 • Równowaga i integracja europejska w koncepcjach generała Władysława Sikorskiego, "Politeja", nr 1, 2011, Wydawnictwo Księgrania Akademicka, Kraków, ss. 471 - 486
 • W okowach "demokratycznego centralizmu": przypadek Stronnictwa Demokratycznego w PRL, "Politeja", nr 3, 2013, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 51 - 68
 • "Za obronę własnych przekonań" : działalność społeczno-polityczna Adama Pleśnara (1935-2013) do 1977 roku, [w:] "Polish Biographical Studies", 2016, nr 4, s. 99 – 116

Publikacje internetowe:

Udział w konferencjach i seminariach naukowych (wybór):

 • Adrian Tyszkiewicz, Koncepcja niemieckiego kolonializmu w Afryce Wschodniej i jej wpływ na sytuację polityczną Rogu Afryki, Stosunki międzynarodowe w Rogu Afryki – wczoraj i dziś/ International Relations in the Horn of Africa – yesterday and today, Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych - INPiSM UJ, Kraków, 14 kwietnia 2016 r.
 • "Czym jest geopolityka? Światowa partia szachów czy wróżenie z kart?" (debata: dr Leszek Sykulski, dr Adrian Tyszkiewicz), Klub Jagielloński, Kraków, 24 października 2016 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, Obszar postradziecki jako obiekt geopolitycznej gry, Qvo vadis Rosjo? - seminarium naukowe., WSMiP UJ - IRiEW UJ, Lubogoszcz, 26-28 maja 2017 r.
 • Adrian Tyszkiewicz., Regionalizm wielobiegunowy Saul'a B. Cohen'a jako matryca wyjaśniająca, VII Ogólnopolska Konwencja PTSM – „Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”; PTSM - WSMiP UJ - INPiSM UJ, Kraków, 9 – 10 listopada 2017 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, Paradygmat geopolityczny - charakter i rola w badaniu środowisk bezpieczeństwa, II Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, UMK w Toruniu, Toruń, 12 – 14 września 2018 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, Polska i Ukraina na geopolitycznej mapie Europy – kontekst regionalny, konferencja pt.: „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego:   uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, PTSM - INPiSM UJ - WSM - Uniwersytet Lwowski - ISMiP - PWSZ w Przemyślu, CBMiP –  Lwów; Lwów, 21 - 22 marca 2018 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, The basics of the Chinese geopolitical thinking: from Mao Zedong's "Three World" Paradigm to the "Pax Sinica" World Order, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa pt.: "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", ZBN – INPiSM UJ,  Kraków, 19-20 września 2019 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, Pandemia, lockdown i co dalej?, XI Festiwal Dyplomatyczny pt.: „Przemiany we współczesnym systemie międzynarodowym”, KSSM UJ – KN Eurazja UJ, Kraków, 9 czerwca 2020 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, Geopolityczny aspekt Partnerstwa Wschodniego, seminarium eksperckie i konferencja naukowa pt.: Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, Uniwersytet Lwowski - Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie, Lwów, 7-8 października 2021 r.
 • Adrian Tyszkiewicz: Siesta w mieście wolności - Gdańsk Lotos Siesta Festiwal: kontekst lokalny, ogólnokrajowy i międzynarodowy, konferencja pt.: „Przestrzenie różnorodności? Polskie festiwale muzyczne w zmieniającym się społeczeństwie”, ISM UJ, Kraków, 22 października 2021 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, Znaczenie populizmu w kształtowaniu środowiska bezpieczeństwa – udział w debacie publicznej pt.: Postpandemiczny obraz świata, XIII Zjazd Geopolityków Polskich pt.: „Geopolityka praktyczna w czasie pandemii” Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Gdańsk, 10 grudnia 2021 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, Historia czasu, który nadejdzie. Ontologiczne podstawy geopolityki, konferencja pt.: „Z historii myśli geopolitycznej”, Komisja Historii Nauki PAU w Krakowie – INPiSM UJ - Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, 25 maja 2022 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, Suwerenność imperialna? – przypadek quasi-państw na okupowanych terytoriach Ukrainy, XIV Zjazd Geopolityków Polskich pt.: „Geopolityczny wymiar transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa”, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, 30 listopada 2022 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, Propozycje W. Zelenskiego i Xi Jinpinga - szansa na sprawiedliwy pokój czy widmo długotrwałego kryzysu?, konferencja pt.: „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego: ukraińska formuła pokoju”, Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie - Centrum Informacji i Dokumentacji NATO w Kijowie - INPiSM UJ, Lwów, 21 kwietnia 2023 r.
 • Adrian Tyszkiewicz, (Geo)politically involved, military neutral – Hungary and the Russian invasion in Ukraine, seminarium naukowe pt.:  “Russian invasion of Ukraine and the new international order – the perspective of Central Europe and the countries of the Global South”, Instytut Politologii UG -  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG, Gdańsk, 29 maja 2023 r.

Popularyzacja wiedzy:

 • "Migracje - problem badawczy wszystkich dyscyplin", Uniwersytet Dzieci, Kraków, edycja 2018/2019
 • Ekspertyza dla Stowarzyszenia Euro – Qualiflex (AEQ), System polityczny, pozycja geopolityczna oraz ekonomiczna geostrategia ChRL w kontekście oceny ryzyka dla europejskich podmiotów gospodarczych działających na chińskim rynku, 11 października 2019 r.