Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja naukowa "W służbie pokoju – mechanizmy reagowania kryzysowego w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa"

Konferencja naukowa "W służbie pokoju – mechanizmy reagowania kryzysowego  w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa"

Konferencja naukowa "W służbie pokoju – mechanizmy reagowania kryzysowego w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa" odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu 26 maja 2023 roku. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń propozycji wystąpień, które będą oscylować wokół tematyki tego spotkania naukowego.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych

Komunikat

dot. konferencji naukowej nt.

"W służbie pokoju – mechanizmy reagowania kryzysowego
w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa"

Podmioty partnerskie

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

Bractwo Weteranów w Polsce

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 33 w Krakowie

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju

Cele i tematyka konferencji

Zmiany sytuacji politycznej i społecznej na świecie po zakończeniu drugiej wojny światowej już w pierwszych latach funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych zmuszały Radę Bezpieczeństwa do aktywnego angażowania się w proces przywracania i utrzymywania pokoju. Lokalne konflikty zbrojne, zarówno te międzypaństwowe, jak i wewnętrzne (wybuchające niejednokrotnie na tle narodowym, etnicznym, czy religijnym), skłaniały społeczność międzynarodową do podejmowania działań mających na celu zapobieganie, przerywanie, wygaszanie lub ograniczanie negatywnych skutków konfrontacji zwaśnionych stron. Jedną ze stosowanych form reagowania na ww. zagrożenia było kierowanie sił międzynarodowych (składających się z wojskowo-cywilnych komponentów narodowych) w rejony zaistniałych sytuacji kryzysowych w celu ich opanowania. Skuteczność takich działań była różna i zależała od wielu czynników, najczęściej złożonych i występujących z dużym natężeniem (w zależności od fazy konfliktu) w tym samym czasie i miejscu. Niejednokrotnie czynniki te nie były zależne od sił międzynarodowych lecz wymuszały na personelu misji podejmowanie konkretnych decyzji i aktywności zgodnej celami i mandatem danej operacji międzynarodowej.

Do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia to głównie ONZ prowadziła różnego rodzaju operacje pokojowe. Przemiany polityczno-społeczne początku lat dziewięćdziesiątych - związane z końcem dwublokowego podziału świata - wpłynęły również na liczbę i charakter konfliktów zbrojnych tego okresu oraz sposoby prowadzenia działań pokojowych i stabilizacyjnych. W operacje międzynarodowe na rzecz pokoju zaczęły angażować się państwa i organizacje, które w czasie zimnej wojny nie brały w nich bezpośredniego udziału (Stany Zjednoczone, państwa powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego, NATO, byłe państwa bloku wschodniego). Obecnie szereg organizacji angażuje się na rzecz wsparcia pokoju (jak np. ONZ, NATO, UE, OBWE), co znacząco zmieniło ich cele, przebieg i skutki misji oraz operacji pokojowych. 

Konferencja naukowa "W służbie pokoju – mechanizmy reagowania kryzysowego w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa" - organizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu podmiotów partnerskich, stanowi forum naukowej debaty nad stanem, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu głębokich, nierzadko gwałtowanych i nieprzewidywalnych zmian w środowisku bezpieczeństwa. Zamierzeniem organizatorów jest skonfrontowanie elementów i wymiarów reagowania kryzysowego w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa z jego właściwościami, zarówno w rozumieniu systemowym (jako otoczenie) i dyskursywnym (jako kontekst), jak też przestrzennym (uwarunkowania geograficzne). Bezpieczeństwo tak postrzeganego środowiska to działania ograniczające ryzyko i minimalizujące zasięg i skalę zagrożeń stwarzanych przez podmioty i czynniki o charakterze dysfunkcyjnym. To także wysiłki w kierunku podtrzymywania struktur i mechanizmów zapewniających ciągłość i stabilność w obliczu szkodliwych oddziaływań, napięć, konfliktów, a nawet zbrojnej przemocy.

Zaproponowana powyżej perspektywa analizowania mechanizmów reagowania kryzysowego w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa przez pryzmat uwarunkowań, przebiegu i skutków działań na rzecz wsparcia pokoju wyraża zamiar uczynienia z konferencji swoistego forum akademickiego i naukowego sprzyjającego prezentowaniu najnowszych wyników badań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jego środowiska.

Konferencja naukowa "W służbie pokoju – mechanizmy reagowania kryzysowego w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa" odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu 26 maja 2023 roku. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń propozycji wystąpień, które będą oscylować wokół tematyki tego spotkania naukowego.

Proponowana problematyka paneli

Zmiany w środowisku bezpieczeństwa: nowe zagrożenia – stare mechanizmy reagowania kryzysowego?

Uwarunkowania międzynarodowych działań na rzecz wsparcia pokoju;

Kształtowanie środowiska bezpieczeństwa przez podmioty państwowe
i niepaństwowe;

Dyskurs bezpieczeństwa po 2022 r.;

Hybrydowość współczesnych konfliktów zbrojnych;

Koncepcje, przebieg i skutki międzynarodowych operacji pokojowych
i stabilizacyjnych - doświadczenia i perspektywy;

Weterani operacji wsparcia pokoju w systemie bezpieczeństwa państwa
– koncepcje i rzeczywistość.

Język konferencji

Język konferencji – polski, niemniej organizatorzy zachęcają do zgłaszania całych paneli
w języku angielskim.

Miejsce obrad

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Reymonta 4

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji: prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Sekretarz konferencji: dr Agata Mazurkiewicz

Informacje kontaktowe: aagata.mazurkiewicz@uj.edu.pl

Adres: Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków

Zgłoszenia udziału w konferencji

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/e/ZFCajUCjGZ

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 250 złotych. Opłata zawiera wyżywienie w trakcie obrad, druk materiałów pokonferencyjnych oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Osoby, które nie będą prezentowały referatów i zgłaszały tekstów do druku w publikacji pokonferencyjnej – opłata 150 złotych. 

Wpłatę za udział w konferencji należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja
2023 r.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Niezbędne dane do przelewu znajdują się poniżej.

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej:

Wpłat należy dokonywać na konto Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Bank PEKAO SA  98 1240 4722 1111 0000 4858 6669

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby wpłacającej
                           oraz dopisek „Służba pokoju - nr zlecenia 2100310”

Ważne terminy:

do 27 kwietnia 2023 r. – przesłanie formularza zgłoszeniowego do organizatorów,

do 30 kwietnia 2023 r. – informacja zwrotna o zakwalifikowaniu referatu

do 10 maja 2023 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej

26 maja 2023 r. – obrady konferencyjne

Pliki do pobrania
pdf
PROGRAM KONFERENCJI