Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Wiktor Hebda

e-mail: wiktor.hebda@uj.edu.pl

numer ORCID

Academia.edu

Nauka Polska

Google Scholar

Stanowisko i funkcje

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Wykształcenie

Magister nauk politycznych, specjalność ustrojowa, Uniwersytet Jagielloński (2010)

Akademia Młodych Dyplomatów, Europejska Akademia Dyplomacji (2011)

Studia podyplomowe: prawo karne, Uniwersytet Jagielloński (2012)

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński (2017)

Staże, stypendia

Austria, Uniwersytet w Wiedniu, Instytut Nauk Politycznych, pobyt badawczy (2017)

Chorwacja, Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Nauk Politycznych, stypendium CEEPUS (2013); pobyt badawczy (2016)

Polska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, staż (2013)

Serbia, Instytut Studiów Politycznych w Belgradzie, staż (2015); stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2019, 2020)

Serbia, Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Nauk Politycznych, staż MNiSW (2013); pobyt badawczy (2015); staż w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (2016)

Słowacja, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Instytut Studiów Europejskich i Stosunków Międzynarodowych, Stypendium rządu Republiki Słowacji (2018-2019)

Nagrody, wyróżnienia

Laureat w konkursie Knowledge and Passion. Promoting Young Scientists (2013)

Laureat w konkursie Debiut Naukowy 2014 (2014)

Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (2020)

Zajęcia dydaktyczne

Polski system polityczny (ćwiczenia)

Polska polityka po 1989 roku (ćwiczenia)

Problemy transformacji w wybranych krajach świata (wykład)

Bezpieczeństwo i polityka energetyczna w wybranych państwach świata (wykład)

Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych państwach świata (wykład)

Seminarium dyplomowe

Zainteresowania badawcze

Kwestie polityczne i gospodarczo-społeczne państw Europy Środkowej, Wschodniej oraz Bałkanów, ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich

Problematyka bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem strategii energetycznych 

Kwestie z zakresu mniejszości etnicznych, religijnych i migracji we współczesnym świecie

Aktualne badania naukowe

Dekarbonizacja energetyki w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

Zbrodnie wojenne na obszarze byłej Jugosławii

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Polityka oraz sektor energetyczny w wybranych państwach Europy Południowo – Wschodniej (Serbia, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Rumunia), Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 210.
 2. Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2018, s. 376.

 Artykuły naukowe w czasopismach:

 1. Decarbonization of the energy sector in Greece - is Greek coal mining over? Energy Policy Journal, vol. 24, no.1, 2021, s. 49-66.
 2. Croatian and Serbian War Crimes, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and the Judicial Systems of Serbia and Croatia, Nationalities Affairs, no. 52, 2020, s. 1-15.
 3. The Republic of Serbia: Stuck in the grey zone of democratization? Yearbook of the Institute of East-Central Europe, no. 18, is. 3, 2020, s. 173-194.
 4. Kosovo status according to students of the University of Zagreb and the University of Belgrade, Politika Nacionalne bezbednosti, nr. 1/2020, vol.18, s. 201-219.
 5. The Republic of Srpska - Quo Vadis?, Serbian Political Thought, no 2/2017, s. 39-53.
 6. Kosowo - droga do niepodległości (1999-2008), Społeczeństwo i Polityka, nr 4 (45)/2015, s. 250-263.
 7. Strategia energetyczna Republiki Bułgarii do 2020 roku, Polityka Energetyczna, Tom 18, Zeszyt 2, 2015, s. 111-128.
 8. Serbska dominacja polityczna w pierwszej federacji narodów południowosłowiańskich (1918-1941) - zarys problematyki, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, nr XLIX vol.2/2014, s. 185-200.
 9. Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, Przegląd Geopolityczny, tom 9, 2014, s. 53-70.
 10. The issue of problematic states: Kosovo - a Failed State? Political and economic analysis - outline of problem, American International Journal of Social Science, vol.3, no.4, July 2014, s. 210-218.
 11. Ropa naftowa i gaz ziemny na świecie - zasoby, produkcja i konsumpcja, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 87, Kraków 2014, s. 107-118.
 12. Strategia energetyczna Republiki Chorwacji do 2020, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, marzec 2014, nr 3 (717), s. 182-188.
 13. Strategia energetyczna Republiki Serbii do 2015, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, wrzesień 2012, nr 9 (699), s. 518-523.
 14. Kształtowanie się państwowości Czarnogóry, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1 (19), Kraków 2012, s. 359-388.
 15. Kosowo – państwo upadłe, „Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych”, Zeszyt 1/2012, Bielsko-Biała 2012, s. 83-95.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Tendencje niedemokratyczne w Republice Serbii po 2015 r. [w:] Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych, red. J. Wojnicki, J. Zaleśny, Warszawa 2018, s. 187-208.
 2. Miejsce Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii po 2000 roku [w:] Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2016, s. 227-244.
 3. Miejsce i rola Serbii w strukturach federacyjnych Jugosławii w latach 1945-1987-zarys problematyki [w:] Poznać Bałkany VI. Historia-Polityka-Kultura-Języki, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2016, s. 31-48.
 4. Bezpieczeństwo energetyczne bałkańskich państw (na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii) [w:] Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, red. A. Głowacki, S.L. Szczesio, Łódź 2015, s. 331-360.
 5. Gazociąg Północ-Południe oraz rozwój sektora gazowego realną szansą dla zrównoważonego rozwoju Polski [w:] Zrównoważony rozwój. Debiut Naukowy 2014, red. T. Jemczura, H. A. Kretek, Racibórz 2015, s. 31-41.
 6. Chorwacja [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, red. A. Matykiewicz - Włodarska, M. Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 39-68.
 7. Słowenia [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, red. A. Matykiewicz - Włodarska, M. Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 305-330.
 8. Problemy styku i rozgraniczenia w państwach byłej Jugosławii na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii - zarys problematyki [w:] Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część II. Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej, red. J. Grabowiecki, Białystok 2014, s. 191-200.
 9. Konflikty etniczne w państwach byłej Jugosławii zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej-wybrane zagadnienia [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz, I. Ziemkiewicz-Gawlik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, t. 1, Poznań 2014, s. 155-168.
 10. Republika Serbska Bośni i Hercegowiny w kontekście relacji politycznych i gospodarczych z Republiką Serbii w latach 1995-2010 [w:] Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, red. M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2014, s. 89-103.
 11. Republika Serbska – pytanie o przyszłość [w:] Poznać Bałkany V. Historia-Polityka-Kultura-Języki, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2013, s. 337-350.
 12. Bośnia i Hercegowina – państwo trzech narodowości. Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza [w:] Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński i M. Pachocka, Warszawa 2013, s. 199-210.
 13. Wyznaczniki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii w latach 2000-2010 [w:] Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, red. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk 2011, s. 261-275.

Udział w konferencjach naukowych

Konferencja międzynarodowa: Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia, 15 kwietnia 2015, Warszawa

Konferencja ogólnopolska: Poznać Bałkany. Historia-Polityka-Kultura-Języki, 14-15 maja 2015, Toruń

Konferencja międzynarodowa: Edukacja dla bezpieczeństwa, 9-11 kwietnia 2014, Gdańsk

Konferencja międzynarodowa: Studia wschodnie: polityka, energetyka, bezpieczeństwo, 25-26 kwietnia 2014, Rzeszów

Konferencja ogólnopolska: Bałkany w XXI wieku: Tożsamość. Państwo Narodowe. Integracje europejskie, 10 kwietnia 2013, Warszawa

Konferencja międzynarodowa: Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, 7-8 maja 2013, Łódź

Konferencja ogólnopolska: Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny, 6-7 czerwca 2013, Białystok

Konferencja międzynarodowa: Thinking for Governance, 29 października 2013, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa

Konferencja ogólnopolska: Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie – tendencje, wyzwania, perspektywy, 25-26 październik 2012, Warszawa

Popularyzacja wiedzy

Energia jądrowa – Francja, Portal Spraw Zagranicznych, 5 kwietnia 2011

5 lat niepodległej Czarnogóry, Portal Spraw Zagranicznych, 5 czerwca 2011

Czy Kosowo zostanie podzielone? Portal Spraw Zagranicznych, 18 sierpnia 2011

Zmiany polityczne w Albanii – nowa jakość w procesie integracji z UE?, Biuletyn PISM nr 114 (1090), 30 października 2013 (współautorstwo)

Kosowo po wyborach lokalnych. Początek normalizacji, czy widmo kolejnego konfliktu? Portal Spraw Zagranicznych, 26 listopada 2013

Bośnia i Hercegowina – niepewna przyszłość, Portal Spraw Zagranicznych, 17 lutego 2014

Słowenia – 10 lat w Unii Europejskiej, Portal Spraw Zagranicznych, 9 maja 2014

The Western Balkans will not develop a joint energy policy in the coming years, Klub Jagielloński, 20 sierpnia 2019

Hashim Thaçi: zbrodniarz wojenny czy bohater narodowy kosowskich Albańczyków?, Analiza KBN nr 3 (83) / 2021