Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Mateusz Kolaszyński

Dr Mateusz Kolaszyński

e-mail: mateusz.kolaszyński@uj.edu.pl

numer ORCID

profil na Academia

profil na Research Gate

Stanowisko i funkcje

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Wykształcenie

Magister nauk politycznych, specjalność ustrojowa, Uniwersytet Jagielloński (2010)

Magister nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński (2021)

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński (2015)

Nagrody, wyróżnienia

2017 – nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018 – nagroda indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zajęcia dydaktyczne

Nauka o państwie i prawie

System służb specjalnych RP

Studia nad inwigilacją

Służby policyjne RP

Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP

Zainteresowania badawcze

System bezpieczeństwa narodowego RP

Status ustrojowy służb specjalnych w państwach demokratycznych

Prawo konstytucyjne

Ochrona praw i wolności jednostki

Aktualne badania naukowe

Polityka inwigilacyjna w Polsce po 2013 roku

Status ustrojowy Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji

Najważniejsze publikacje

Monografia

Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Rozdziały w pracach zbiorowych

Uwarunkowania kontroli i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych [w:] A. Krzak, D. Gibas-Krzak (red.), Służby Specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa-Szczecin 2012

Status ustrojowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa [w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013

System kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi. Perspektywy rozwoju [w:] M. Kosman, W. Stach (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata. Uwarunkowania - bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2013

Status ustrojowy służb specjalnych w brytyjskim porządku państwowym [w:] A. Zięba (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

Status ustrojowy Służby Kontrwywiadu Wojskowego [w:] M. Kuć, T. Węglarz (red.), Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014

Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego w stosunkach Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w latach 1991-2004 [w:] E. Alabrudzińska, Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, Wydawnictwo MADO, Toruń 2015

Marian Zygmunt Jedlicki [w:] A. Zięba (red.), Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Parlamentarna kontrola nad brytyjskimi służbami specjalnymi [w:] R. Kłosowicz, Ł. Jakubiak, B. Kosowska-Gąstoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech (red.), Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Uprawnienia polskich służb specjalnych [w:] M. Górka (red.), Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

Sejmowa debata nad utworzeniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego – między postępowaniem racjonalnego ustawodawcy a populizmem penalnym [w:] J. Czapskiej, M. Szafrańskiej i D. Wójcik (red.), Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego poruszana podczas kampanii parlamentarnej w 2015 roku [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku – Wybrane zagadnienia [w:] E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak (red.), Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016

Sądownictwo [w:] M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy polityczne. Podręcznik akademicki, Wydawictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Surveillance Powers of Law Enforcement and Intelligence Services in Poland [w:] A. Gruszczak (red.), Security Outlook 2018, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Geopolityka Nicolasa Johna Spykmana [w:] A. Tyszkiewicz, P. Borowiec (red.), Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020

Polityczny spór o sądownictwo w kampanii wyborczej z 2019 roku [w:] A. Tyszkiewicz, P. Borowiec (red.), Kampania parlamentarna 2019 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021

Secret surveillance in Poland after Snowden [w:] L. A. Viola, P. Laidler (red.), Trust and Transparency in an Age of Surveillance, Routledge, London 2022.

Bezpieczeństwo wywiadowcze Polski po 24 lutego 2022 roku [w:] A. Gruszczak (red.), The war must go on: dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

Artykuły w czasopismach naukowych

Kształtowanie polskiego modelu cywilnych służb specjalnych w latach 1989-1990, „Politeja” 2012, nr 3

Kontrola zewnątrzadministracyjna nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, nr 3

Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie cywilnej i demokratycznej kontroli i nadzoru nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, „Studia Prawnicze - Rozprawy i materiały”, J. Widacki (red.), 2012, nr 1

Nadzór nad cywilnymi służbami specjalnymi, „Studia Prawnicze - Rozprawy i materiały”, J. Widacki (red.), 2013, nr 2

Constitutional status of Polish intelligence services since 1989 - the intelligence vs. the police, „Politeja” 2017, nr 5

Intelligence Control and Oversight in Poland since 1989, „The International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs” 2018, nr 3

Overseeing Surveillance Powers - The Cases of Poland and Slovakia, "The Policy of National Security" 2020, nr 1 (18)

Cywilna kontrola nad służbami specjalnymi w Polsce z perspektywy trzech dekad funkcjonowania, "Politeja" 2021, nr 6

Understanding contemporary security: a prolegomenon to the interplay between technology, innovation and policy responses, "Politeja" 2022, nr 4 (współautorstwo z A. Gruszczak)

Inwigilacja w parlamencie: analiza procesu legislacyjnego projektów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych w dobie rozwoju technologicznego, "Politeja" 2022, nr 4 (współautorstwo z D. Stolicki)

 

Recenzje

K. A. Wojtaszczyk (red.), Polskie służby specjalne. Słownik, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, „Politeja” 2013 nr 1

D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, LexisNexis, „Studia Prawnicze - Rozprawy i materiały” J. Widacki (red.), 2012, nr 2

B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI w., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, „Politeja" 2014, nr 2

Sprawozdania

Seminarium dla Uczczenia Pamięci Profesora Marka Sobolewskiego w XXX Rocznicę Śmierci, Kraków 17 października 2013 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4

Promocja książki poświęconej pamięci Profesora Marka Sobolewskiego pod redakcją Jacka M. Majchrowskiego i Andrzeja Zięby, „Alma Mater” 2016, nr 182-183

Seminarium poświęcone promocji Jubileuszowej księgi nauk politycznych, wydanej z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Przegląd Sejmowy” 2016 t, nr 4

Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji, "Alma Mater" 2019/2020, nr 213-214

Noty

Zięba (red.), Konstytucjonalizm państw anglosaskich, „Alma Mater” 2014, nr 163-164

Jacek M. Majchrowski, Andrzej Zięba (red.), Prawo konstytucyjne. Doktryny ustrojowe. Partie polityczne. Śladami idei Marka Sobolewskiego, „Alma Mater” 2016, nr 182-183

Udział w konferencjach naukowych

24-25 kwietnia 2012 r. Uniwersytet Szczeciński – Szczecin, Konferencja międzynarodowa: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa zorganizowana na Uniwersytecie Szczecińskim, wygłoszony referat pt. Uwarunkowania kontroli i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych

24-25 maja 2012 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, konferencja ogólnopolska: Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, wygłoszony referat pt. Status ustrojowy służb specjalnych w brytyjskim porządku państwowym

21 marca 2013 r. Wyższa Szkołą Handlu i Usług – Poznań, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia, wygłoszony referat pt. System kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi. Perspektywy rozwoju

10-11 czerwca 2013 r. Krakowska Akademia – Kraków, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, wygłoszony referat pt. Nadzór nad polskimi służbami specjalnymi

20-21 czerwca 2013 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń, Konferencja międzynarodowa „Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, wygłoszony referat pt. Obwód Kaliningradzki w stosunkach Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską oraz wybranymi krajami Europy Środkowej w latach 1991-2004

25-27 września 2013 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, VI Międzynarodowa Konferencja: Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu, wygłoszony referat pt. Status wojskowych służb specjalnych w Polsce po 1990 r.

4 grudnia 2012 r. Akademia Obrony Narodowej – Warszawa, konferencja ogólnopolska: Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym, wygłoszony referat pt. Status ustrojowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

9 czerwca 2015 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin, Konferencja międzynarodowa Bezpieczeństwo Polski-Bezpieczeństwo Europy, wygłoszony referat pt. Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku

22-24 września 2015 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, Odsłony polityki. III Ogólnopolski Kongres Politologii, wygłoszony referat pt. Analiza informacji w polskich służbach specjalnych

9 grudnia 2015 r. Krajowa Szkoła Administracji – Warszawa, W służbie Polsce. Szkoły Nauk Politycznych i ich twórcy, wygłoszony referat pt. Model kształcenia kadr administracji publicznej w Niemczech

21-22 września 2016 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacją a renacjonalizacją, wygłoszony referat pt. Reformy polskich służb specjalnych w kontekście zagrożeń związanych z terroryzmem

22-23 maja 2017 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych

12-14 czerwca 2017 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

21-22 września 2017 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, wygłoszony referat pt. Służy informacyjne Republiki Federalnej Niemiec

15-16 maja 2018 r. Uniwersytet Łódzki – Uniejów, VII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych

18-20.09.2018 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin, IV Ogólnopolski Kongres Politologii, wygłoszony referat pt. Polska i niemiecka polityka inwigilacyjna w XXI wieku

16-17.11.2018 r. Freie Universität Berlin, Warsztaty Trust and Transparency in an Age of Surveillance, wygłoszony referat pt. Polish Surveillance Policies After Snowden Between Transparency and Secrecy

27-30.03.2019 ISA Annual Convention in Toronto, wygłoszony referat pt. Surveillance by Law-enforcement and Intelligence Services: Fundamental Rights Safeguards in Poland

4-7.09.2019 r. Uniwersytet Wrocławski, ECPR General Conference in Wrocław, wygłoszony referat pt. Overseeing surveillance powers – the cases of Poland and Slovakia

19-20.09.2019 r. Uniwersytet Jagielloński, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", wygłoszony referat pt. Polskie służby specjalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

30.09-1.10.2019 r. Uniwersytet Jagielloński, Warsztaty Trust and Transparency in an Age of Surveillance, wygłoszony referat pt. Polish Surveillance Policies After Snowden Between Transparency and Secrecy

28-29.09.2022 r. Uniwersytet Jagielloński, IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa "Środowisko bezpieczeństwa - bezpieczeństwo środowiska?", wygłoszony referat pt. Inwigilacja w parlamencie. Analiza procesu legislacyjnego dla projektów dotyczących czynności operacyjno‐rozpoznawczych

15-18.03.2023 r. ISA Annual Convention in Montreal, wygłoszony referat pt. Regulatory Capture of Intelligence Oversight Committees: A New Method Applied to the Polish Case (współautorstwo z D. Stolicki)

25-26.09.2023 r. Uniwersytet Jagielloński, V Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa "Wojna i zmiana w środowisku międzynarodowym?", wygłoszony referat pt. Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych – kontrola czy legitymizacja działalności wywiadowczej? (współautorstwo z D. Stolicki)

Popularyzacja wiedzy

Parlamentarna kontrola nad służbami specjalnymi, „Drugi Obieg” 2015, nr 4

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] T. Ociepka, P. Musiałek, M. Kędzierski (red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018, Warszawa 2018

Wzrost uposażeń w formacjach mundurowych – rozwiązanie systemowe czy resortowe?, Komentarz ZBN nr 17 (41)/2018

Zmiany w nadzorze ministra spraw wewnętrznych nad służbami mundurowymi Analiza ZBN nr 3 (42)/2019

Niezależne organy eksperckie – sposób na kontrolę działalności inwigilacyjnej służb specjalnych i policyjnych?, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii – Analiza

Wiemy co jest źle, ale nic z tym nie robimy. System zarządzania kryzysowego w Polsce, 26 marca 2019, Klub Jagielloński – Analiza

Teoretycznie bezpieczne imprezy masowe, Komentarz ZBN nr 5 (47)/2019

Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych w latach 2015-2019, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii - Analiza

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] T. Ociepka, P. Musiałek, M. Kędzierski (red.), Dostateczna zmiana. Ranking polityk publicznych 2015-2019, Warszawa 2019

Budowa systemu nadzoru i kontroli jako warunek efektywnego działania służb specjalnych w demokratycznym państwie [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa współczesnej Polski, Raport Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii, październik 2019

„Osiodłać Pegaza” – założenia reformy kontroli nad służbami specjalnymi, Komentarz ZBN nr  10 (52)/2019

Decentralizacja policji - utopia czy przyszłość?, "Pressje 2019" - Teka 56 Klubu Jagiellońskiego

Coraz mniej chętnych do pracy w Policji, 20 lutego 2020, Klub Jagielloński - Opinia

Czy reforma służb specjalnych potrzebuje prezydenta, (współautor: Grzegorz Małecki), 1 marca 2020, „Rzecz o prawie” - Rzeczpospolita

Służby specjalne przed Trybunałem, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii – Analiza

Kto rządzi w polskich służbach specjalnych?, Komentarz KBN nr  7 (62)/2020

Trzydzieści lat cywilnych służb specjalnych, Komentarz KBN nr 11 (66)/2020

Instytucja stanów nadzwyczajnych w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Analiza KBN - COVID 19 nr 1 (63)/2020

Superministerstwo? Powołanie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, Komentarz KBN nr 15 (70) / 2020

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] P. Musiałek, T. Ociepka,(red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2020, Kraków 2021

Dwa światy? Demokratyczne zasady a realia działalności wywiadowczej, Analiza KBN nr 2 (82)/2021

Tajne funkcjonowanie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego oraz spraw Obronnych, Komentarz KBN nr 6 (78)/2021

Wicepremier Jarosław Kaczyński i tajne przez poufne. Co przez 200 dni zrobił szef Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych?, 1 czerwca 2021, Klub Jagielloński - Opinia

UKRat – nowa instytucja niezależnej kontroli BND w Niemczech, Komentarz KBN nr 16 (88)/2021 

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] M. Rzeczycki, J. Kucharczuk, P. Musiałek, T. Ociepka, (red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2021, Kraków 2022

Komisje śledcze w Niemczech: czy mniejszość parlamentarna może kontrolować działalność służb wywiadowczych?, Analiza KBN  nr 7 (102)/2022

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] T. Ociepka, M. Wojtyło (red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2022, Kraków 2023

Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych – kontrola czy legitymizacja działalności wywiadowczej, Analiza KBN  nr 7 (122) / 2023 (współautorstwo: D. Stolicki)

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] J. Płaza, M. Wojtyło (red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2019–2023, Kraków 2023 

Samoocena służb specjalnych czy budowa nadzoru nad wywiadem, (współautor: Grzegorz Małecki), 20 grudnia 2023,  Rzeczpospolita

Trudne początki Komisji ds. Służb Specjalnych X kadencji Sejmu, Komentarz KBN nr 1 (112) / 2024