Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Mateusz Kolaszyński

Dr Mateusz Kolaszyński

e-mail: mateusz.kolaszyński@uj.edu.pl

numer ORCID

profil na Academia

profil na Research Gate

Stanowisko i funkcje

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Wykształcenie

Magister nauk politycznych, specjalność ustrojowa, Uniwersytet Jagielloński (2010)

Magister nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński (2021)

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński (2015)

Nagrody, wyróżnienia

2017 – nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018 – nagroda indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zajęcia dydaktyczne

Nauka o państwie i prawie

System służb specjalnych RP

Studia nad inwigilacją

Służby policyjne RP

Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP

Zainteresowania badawcze

System bezpieczeństwa narodowego RP

Status ustrojowy służb specjalnych w państwach demokratycznych

Prawo konstytucyjne

Ochrona praw i wolności jednostki

Aktualne badania naukowe

Polityka inwigilacyjna w Polsce po 2013 roku

Status ustrojowy Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji

Najważniejsze publikacje

Monografia

Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Rozdziały w pracach zbiorowych

Uwarunkowania kontroli i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych [w:] A. Krzak, D. Gibas-Krzak (red.), Służby Specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa-Szczecin 2012

Status ustrojowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa [w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013

System kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi. Perspektywy rozwoju [w:] M. Kosman, W. Stach (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata. Uwarunkowania - bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2013

Status ustrojowy służb specjalnych w brytyjskim porządku państwowym [w:] A. Zięba (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

Status ustrojowy Służby Kontrwywiadu Wojskowego [w:] M. Kuć, T. Węglarz (red.), Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014

Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego w stosunkach Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w latach 1991-2004 [w:] E. Alabrudzińska, Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, Wydawnictwo MADO, Toruń 2015

Marian Zygmunt Jedlicki [w:] A. Zięba (red.), Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Parlamentarna kontrola nad brytyjskimi służbami specjalnymi [w:] R. Kłosowicz, Ł. Jakubiak, B. Kosowska-Gąstoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech (red.), Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Uprawnienia polskich służb specjalnych [w:] M. Górka (red.), Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

Sejmowa debata nad utworzeniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego – między postępowaniem racjonalnego ustawodawcy a populizmem penalnym [w:] J. Czapskiej, M. Szafrańskiej i D. Wójcik (red.), Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego poruszana podczas kampanii parlamentarnej w 2015 roku [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku – Wybrane zagadnienia [w:] E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak (red.), Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016

Sądownictwo [w:] M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy polityczne. Podręcznik akademicki, Wydawictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Surveillance Powers of Law Enforcement and Intelligence Services in Poland [w:] A. Gruszczak (red.), Security Outlook 2018, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Geopolityka Nicolasa Johna Spykmana [w:] A. Tyszkiewicz, P. Borowiec (red.), Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020

Polityczny spór o sądownictwo w kampanii wyborczej z 2019 roku [w:] A. Tyszkiewicz, P. Borowiec (red.), Kampania parlamentarna 2019 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021

Secret surveillance in Poland after Snowden [w:] L. A. Viola, P. Laidler (red.), Trust and Transparency in an Age of Surveillance, Routledge, London 2022.

Bezpieczeństwo wywiadowcze Polski po 24 lutego 2022 roku [w:] A. Gruszczak (red.), The war must go on: dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

Artykuły w czasopismach naukowych

Kształtowanie polskiego modelu cywilnych służb specjalnych w latach 1989-1990, „Politeja” 2012, nr 3

Kontrola zewnątrzadministracyjna nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, nr 3

Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie cywilnej i demokratycznej kontroli i nadzoru nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, „Studia Prawnicze - Rozprawy i materiały”, J. Widacki (red.), 2012, nr 1

Nadzór nad cywilnymi służbami specjalnymi, „Studia Prawnicze - Rozprawy i materiały”, J. Widacki (red.), 2013, nr 2

Constitutional status of Polish intelligence services since 1989 - the intelligence vs. the police, „Politeja” 2017, nr 5

Intelligence Control and Oversight in Poland since 1989, „The International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs” 2018, nr 3

Overseeing Surveillance Powers - The Cases of Poland and Slovakia, "The Policy of National Security" 2020, nr 1 (18)

Cywilna kontrola nad służbami specjalnymi w Polsce z perspektywy trzech dekad funkcjonowania, "Politeja" 2021, nr 6

Understanding contemporary security: a prolegomenon to the interplay between technology, innovation and policy responses, "Politeja" 2022, nr 4 (współautorstwo z A. Gruszczak)

Inwigilacja w parlamencie: analiza procesu legislacyjnego projektów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych w dobie rozwoju technologicznego, "Politeja" 2022, nr 4 (współautorstwo z D. Stolicki)

 

Recenzje

K. A. Wojtaszczyk (red.), Polskie służby specjalne. Słownik, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, „Politeja” 2013 nr 1

D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, LexisNexis, „Studia Prawnicze - Rozprawy i materiały” J. Widacki (red.), 2012, nr 2

B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI w., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, „Politeja" 2014, nr 2

Sprawozdania

Seminarium dla Uczczenia Pamięci Profesora Marka Sobolewskiego w XXX Rocznicę Śmierci, Kraków 17 października 2013 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4

Promocja książki poświęconej pamięci Profesora Marka Sobolewskiego pod redakcją Jacka M. Majchrowskiego i Andrzeja Zięby, „Alma Mater” 2016, nr 182-183

Seminarium poświęcone promocji Jubileuszowej księgi nauk politycznych, wydanej z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Przegląd Sejmowy” 2016 t, nr 4

Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji, "Alma Mater" 2019/2020, nr 213-214

Noty

Zięba (red.), Konstytucjonalizm państw anglosaskich, „Alma Mater” 2014, nr 163-164

Jacek M. Majchrowski, Andrzej Zięba (red.), Prawo konstytucyjne. Doktryny ustrojowe. Partie polityczne. Śladami idei Marka Sobolewskiego, „Alma Mater” 2016, nr 182-183

Udział w konferencjach naukowych

24-25 kwietnia 2012 r. Uniwersytet Szczeciński – Szczecin, Konferencja międzynarodowa: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa zorganizowana na Uniwersytecie Szczecińskim, wygłoszony referat pt. Uwarunkowania kontroli i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych

24-25 maja 2012 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, konferencja ogólnopolska: Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, wygłoszony referat pt. Status ustrojowy służb specjalnych w brytyjskim porządku państwowym

21 marca 2013 r. Wyższa Szkołą Handlu i Usług – Poznań, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia, wygłoszony referat pt. System kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi. Perspektywy rozwoju

10-11 czerwca 2013 r. Krakowska Akademia – Kraków, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, wygłoszony referat pt. Nadzór nad polskimi służbami specjalnymi

20-21 czerwca 2013 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń, Konferencja międzynarodowa „Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, wygłoszony referat pt. Obwód Kaliningradzki w stosunkach Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską oraz wybranymi krajami Europy Środkowej w latach 1991-2004

25-27 września 2013 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, VI Międzynarodowa Konferencja: Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu, wygłoszony referat pt. Status wojskowych służb specjalnych w Polsce po 1990 r.

4 grudnia 2012 r. Akademia Obrony Narodowej – Warszawa, konferencja ogólnopolska: Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym, wygłoszony referat pt. Status ustrojowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

9 czerwca 2015 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin, Konferencja międzynarodowa Bezpieczeństwo Polski-Bezpieczeństwo Europy, wygłoszony referat pt. Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku

22-24 września 2015 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, Odsłony polityki. III Ogólnopolski Kongres Politologii, wygłoszony referat pt. Analiza informacji w polskich służbach specjalnych

9 grudnia 2015 r. Krajowa Szkoła Administracji – Warszawa, W służbie Polsce. Szkoły Nauk Politycznych i ich twórcy, wygłoszony referat pt. Model kształcenia kadr administracji publicznej w Niemczech

21-22 września 2016 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacją a renacjonalizacją, wygłoszony referat pt. Reformy polskich służb specjalnych w kontekście zagrożeń związanych z terroryzmem

22-23 maja 2017 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych

12-14 czerwca 2017 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

21-22 września 2017 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, wygłoszony referat pt. Służy informacyjne Republiki Federalnej Niemiec

15-16 maja 2018 r. Uniwersytet Łódzki – Uniejów, VII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych

18-20.09.2018 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin, IV Ogólnopolski Kongres Politologii, wygłoszony referat pt. Polska i niemiecka polityka inwigilacyjna w XXI wieku

16-17.11.2018 r. Freie Universität Berlin, Warsztaty Trust and Transparency in an Age of Surveillance, wygłoszony referat pt. Polish Surveillance Policies After Snowden Between Transparency and Secrecy

27-30.03.2019 ISA Annual Convention in Toronto, wygłoszony referat pt. Surveillance by Law-enforcement and Intelligence Services: Fundamental Rights Safeguards in Poland

4-7.09.2019 r. Uniwersytet Wrocławski, ECPR General Conference in Wrocław, wygłoszony referat pt. Overseeing surveillance powers – the cases of Poland and Slovakia

19-20.2019 r. Uniwersytet Jagielloński, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", wygłoszony referat pt. Polskie służby specjalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

30.09-1.10.2019 r. Uniwersytet Jagielloński, Warsztaty Trust and Transparency in an Age of Surveillance, wygłoszony referat pt. Polish Surveillance Policies After Snowden Between Transparency and Secrecy

Popularyzacja wiedzy

Parlamentarna kontrola nad służbami specjalnymi, „Drugi Obieg” 2015, nr 4

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] T. Ociepka, P. Musiałek, M. Kędzierski (red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018, Warszawa 2018

Wzrost uposażeń w formacjach mundurowych – rozwiązanie systemowe czy resortowe?, Komentarz ZBN nr 17 (41)/2018

Zmiany w nadzorze ministra spraw wewnętrznych nad służbami mundurowymi Analiza ZBN nr 3 (42)/2019

Niezależne organy eksperckie – sposób na kontrolę działalności inwigilacyjnej służb specjalnych i policyjnych?, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii – Analiza

Wiemy co jest źle, ale nic z tym nie robimy. System zarządzania kryzysowego w Polsce, 26 marca 2019, Klub Jagielloński – Analiza

Teoretycznie bezpieczne imprezy masowe, Komentarz ZBN nr 5 (47)/2019

Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych w latach 2015-2019, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii - Analiza

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] T. Ociepka, P. Musiałek, M. Kędzierski (red.), Dostateczna zmiana. Ranking polityk publicznych 2015-2019, Warszawa 2019

Budowa systemu nadzoru i kontroli jako warunek efektywnego działania służb specjalnych w demokratycznym państwie [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa współczesnej Polski, Raport Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii, październik 2019

„Osiodłać Pegaza” – założenia reformy kontroli nad służbami specjalnymi, Komentarz ZBN nr  10 (52)/2019

Decentralizacja policji - utopia czy przyszłość?, "Pressje 2019" - Teka 56 Klubu Jagiellońskiego

Coraz mniej chętnych do pracy w Policji, 20 lutego 2020, Klub Jagielloński - Opinia

Czy reforma służb specjalnych potrzebuje prezydenta, (współautor: Grzegorz Małecki), 1 marca 2020, „Rzecz o prawie” - Rzeczpospolita

Służby specjalne przed Trybunałem, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii – Analiza

Kto rządzi w polskich służbach specjalnych?, Komentarz KBN nr  7 (62)/2020

Trzydzieści lat cywilnych służb specjalnych, Komentarz KBN nr 11 (66)/2020

Instytucja stanów nadzwyczajnych w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Analiza KBN - COVID 19 nr 1 (63)/2020

Superministerstwo? Powołanie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, Komentarz KBN nr 15 (70) / 2020

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] P. Musiałek, T. Ociepka,(red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2020, Kraków 2021

Dwa światy? Demokratyczne zasady a realia działalności wywiadowczej, Analiza KBN nr 2 (82)/2021

Tajne funkcjonowanie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego oraz spraw Obronnych, Komentarz KBN nr 6 (78)/2021

Wicepremier Jarosław Kaczyński i tajne przez poufne. Co przez 200 dni zrobił szef Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych?, 1 czerwca 2021, Klub Jagielloński - Opinia

UKRat – nowa instytucja niezależnej kontroli BND w Niemczech, Komentarz KBN nr 16 (88)/2021 

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] M. Rzeczycki, J. Kucharczuk, P. Musiałek, T. Ociepka, (red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2021, Kraków 2022

Komisje śledcze w Niemczech: czy mniejszość parlamentarna może kontrolować działalność służb wywiadowczych?, Analiza KBN  nr 7 (102)/2022

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego [w:] T. Ociepka, M. Wojtyło (red.), Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2022, Kraków 2023